за Христос

Матей 22:23-33   

23 За възкресението на мъртвите
(Марк 12:18-27; Лука 20:27-40)

В същия ден дойдоха при Него садукеи, които казват, че няма възкресение, и Го попитаха:
24 Учителю, Моисей е казал: Ако някой умре бездетен, брат му да се ожени за жена му и да създаде потомство на брат си.
25 А между нас имаше седем братя; и първият се ожени и умря; и като нямаше потомство, остави жена си на брат си;
26 също и вторият, и третият до седмия.
27 А след всички тях умря и жената.
28 И така, при възкресението на кого от седмината ще бъде жена, защото те всички я имаха?
29 А Исус им отговори: Заблуждавате се, като не знаете Писанията, нито Божията сила.
30 Защото при възкресението нито се женят, нито се омъжват, но са като Божии ангели на небето.
31 А за възкресението на мъртвите не сте ли чели онова, което Бог ви говори:
32 "Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов"? Той не е Бог на мъртвите, а на живите.
33 И множеството, като чу това, се чудеше на учението Му.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28