за Христос

Матей 21:33-46   

33 Притча за злите земеделци
(Марк 12:1-12; Лука 20:9-19)

Чуйте друга притча. Имаше един стопанин, който насади лозе, огради го с плет, изкопа в него лин и построи кула; и като го даде под наем на земеделци, отиде в чужбина.
34 И когато наближи гроздоберът, изпрати слугите си при земеделците да приберат плода му.
35 А земеделците хванаха слугите му, един биха, друг убиха, а трети с камъни замериха.
36 Пак изпрати други слуги, повече на брой от първите; и на тях сториха същото.
37 Най-после изпрати при тях сина си, като мислеше: Ще се засрамят поне от сина ми.
38 Но земеделците, като видяха сина, казаха помежду си: Той е наследникът; елате да го убием и да присвоим наследството му.
39 И като го хванаха, изхвърлиха го вън от лозето и го убиха.
40 И така, когато си дойде стопанинът на лозето, какво ще направи на тези земеделци?
41 Казаха Му: Злодеите ще погуби зле, а лозето ще даде под наем на други земеделци, които ще му дават плодовете на времето им.
42 Исус им каза: Никога ли не сте чели в Писанията тези думи:
"Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
Той стана глава на ъгъла.
От Господа е това.
И чудно е в нашите очи"?
43 Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му.
44 И който падне върху този камък, ще се разбие; а върху когото падне камъкът - ще го смаже.
45 И главните свещеници и фарисеите, като чуха притчите Му, разбраха, че за тях говори;
46 но когато поискаха да Го хванат, се изплашиха от народа, понеже Го смяташе за пророк.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28