за Христос

А Исус им отговори: Ще ви задам и Аз един въпрос, на който ако ми отговорите, то и Аз ще ви кажа с каква власт правя тези неща.

Слушай Матей 21:24
Матей 21:24

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 21:24

Господ предлага да им обясни каква е Неговата власт, ако те отговорят на един въпрос: „Йоановото кръщение откъде беше? От небето или от човеците?“ Под „Йоановото кръщение“ тук Исус има предвид Йоановото служение. Всъщност въпросът на Исус може да се перифразира така: „Кой е дал власт на Йоан, за да извършва своето служение? Неговото назначение от човеци ли е или от Бог? Имал ли е той пълномощия от израелските управници?“ Отговорът е ясен - Йоан е бил изпратен от Бог. Неговата власт е дошла по Божие благоволение, а не по човешко назначение.

Свещениците и старейшините изпадат в затруднение: ако кажат, че Йоан е бил изпратен от Бог, ще паднат в собствения си капан, тъй като самият Йоан беше казал на хората, че Исус е Месията. Освен това, след като Йоановата власт е била дадена от Бог, те защо не са се покаяли и не са повярвали в Христос?

Други преводи на Матей 21:24:

Исус отвърна: Аз също ще ви задам един въпрос. Ако ми отговорите, ще ви кажа с чия власт върша тези неща.
/Съвременен превод 2004/
А Иисус в отговор им каза: Ще ви попитам и Аз едно нещо, на което, ако Ми отговорите, и Аз ще ви кажа с каква власт правя тези неща.
/Верен 2002/
А Исус им отговори: Ще ви задам и Аз един въпрос, на който, ако ми отговорите, и Аз ще ви кажа с каква власт правя тези неща.
/Библейско общество 2000/
А Исус в отговор им каза: Ще ви задам и Аз един въпрос, на който, ако ми отговорите, то и Аз ще ви кажа с каква власт правя тия неща.
/Протестантски 1940/
Иисус им отговори и рече: ще ви попитам и Аз една дума; ако Ми отговорите на нея, и Аз ще ви кажа, с каква власт върша това:
/Православен/
А Исус отговори и рече им: Ще ви попитам и аз една дума, която ако ми кажете, и аз ще ви кажа с коя власт правя това.
/Цариградски/
And Jesus answered and said unto them, I also will ask you one thing, which if ye tell me, I in like wise will tell you by what authority I do these things.
/KJV/