за Христос

Матей 21:23-32   

23 За властта на Исус Христос
(Марк 11:27-33; Лука 20:1-8)

И когато дойде в храма, като поучаваше, главните свещеници и старейшините на народа дойдоха при Него и казаха: С каква власт правиш тези неща и кой Ти е дал тази власт?
24 А Исус им отговори: Ще ви задам и Аз един въпрос, на който ако ми отговорите, то и Аз ще ви кажа с каква власт правя тези неща.
25 Йоановото кръщение откъде беше? От небето или от човеците? А те разискваха помежду си: Ако кажем: От небето, Той ще ни каже: Тогава защо не му повярвахте?
26 Но ако кажем: От човеците, боим се от народа; защото всички смятат Йоан за пророк.
27 И така, в отговор на Исус казаха: Не знаем. И Той им каза: Нито Аз ви казвам с каква власт правя тези неща.
28 Притча за двамата сина
Но как ви се струва? Един човек имаше двама сина; отиде при първия и му каза: Синко, иди, работи днес на лозето.
29 А той отговори: Не искам; но после се разкая и отиде.
30 Отиде и при втория и му каза същото. А той отговори: Аз ще ида, господарю! Но не отиде.
31 Кой от двамата изпълни волята на баща си? Отвърнаха Му: Първият. Исус им каза: Истина ви казвам, че бирниците и блудниците ви изпреварват в Божието царство.
32 Защото Йоан дойде при вас в пътя на правдата и не му повярвахте; но бирниците и блудниците му повярваха; а вие, като видяхте това, дори и впоследствие не се разкаяхте, за да му вярвате.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28