за Христос

За властта на Исус Христос
(Марк 11:27-33; Лука 20:1-8)

И когато дойде в храма, като поучаваше, главните свещеници и старейшините на народа дойдоха при Него и казаха: С каква власт правиш тези неща и кой Ти е дал тази власт?

Слушай Матей 21:23
Матей 21:23

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 21:23

Когато Исус идва в двора на храма, главните свещеници и старейшините прекъсват Неговото проповядване, за да Го попитат кой Му е дал власт да поучава, да извършва чудеса и да изчиства храма. Те се надяват да Го уплетат в мрежите си независимо от Неговия отговор. Ако Той каже, че има власт като Божий Син, те ще Го обвинят в богохулство. Ако каже, че е получил тази власт от хората, ще могат да Го опозорят. Ако каже, че я е получил от Бог, ще Го предизвикат да го докаже. Това са хора, които се считат за единствените пазители на вярата и за единствените професионални познавачи, които имат власт да контролират религиозния живот на човека поради това, че имат религиозно образование, и поради това, че са назначени от по-висшестоящи човешки инстанции. Исус няма никакво официално образование и никакво специално назначение от управниците на Израел. Предизвикателното отношение на главните свещеници и старейшините отразява вечното недоверие на професионалните религиозни служители към хората, получили Властта си чрез небесно помазание.

Други преводи на Матей 21:23:

Исус отиде в храма и докато проповядваше там, главните свещеници и старейшините на народа дойдоха при него и му казаха: Кажи ни, с чия власт вършиш тези неща? Кой ти я даде?
/Съвременен превод 2004/
И когато дойде в храма, като поучаваше, главните свещеници и народните старейшини дойдоха при Него и казаха: С каква власт правиш тези неща? И кой Ти е дал тази власт?
/Верен 2002/
И когато дойде в храма, като поучаваше, първосвещениците и старейшините на народа дойдоха при Него и казаха: С каква власт правиш тези неща и кой Ти е дал тази власт?
/Библейско общество 2000/
И когато дойде в храма, главните свещеници и народните старейшини дойдоха при Него, като поучаваше, и казаха: С каква власт правиш тия неща? и кой Ти е дал тая власт?
/Протестантски 1940/
И когато дойде Той в храма и поучаваше, пристъпиха до Него първосвещениците и стареите народни и рекоха: с каква власт вършиш това? и кой Ти е дал тая власт?
/Православен/
И когато дойде той в храма, та поучаваше, дойдоха при него първосвещениците и старейшините на народа, и казваха: С коя власт правиш това? и кой ти даде тази власт?
/Цариградски/
And when he was come into the temple, the chief priests and the elders of the people came unto him as he was teaching, and said, By what authority doest thou these things? and who gave thee this authority?
/KJV/