за Христос

Матей 21:1-11,14-17   

1 Влизането на Исус Христос в Йерусалим
(Марк 11:1-11; Лука 19:28-40; Йоан 12:12-19)

И когато се приближиха до Йерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици и им каза:
2 Идете в селото, което е отсреща; и веднага ще намерите вързана ослица и осле с нея; отвържете ги и Ми ги докарайте.
3 И ако някой ви каже нещо, отговорете: На Господа трябват; и веднага ще ги изпрати.
4 А това стана, за да се сбъдне изреченото от пророка, който казва:
5 "Кажете на Сионовата дъщеря:
Ето, твоят Цар иде при тебе,
кротък и възседнал на осел
и на осле, рожба на ослица."
6 И така, учениците отидоха и направиха, както им нареди Исус;
7 докараха ослицата и ослето и намятаха на тях дрехите си; и Той седна върху тях.
8 А по-голямата част от множеството разстлаха дрехите си по пътя; други пък сечаха клони от дърветата и ги постилаха по пътя.
9 А множествата, които вървяха пред Него и които идваха след Него, викаха: Осанна на Давидовия Син! Благословен, Който иде в Господнето име! Осанна във висините!
10 И когато влезе в Йерусалим, целият град се раздвижи; и казваха: Кой е Този?
11 А народът казваше: Той е пророкът Исус, Който е от Назарет в Галилея.
14 И някои слепи и куци дойдоха при Него в храма; и Той ги изцели.
15 А главните свещеници и книжниците, като видяха чудесата, които извърши, и децата, които викаха в храма: Осанна на Давидовия Син!, възнегодуваха и Му казаха:
16 Чуваш ли какво казват тези? А Исус им отговори: Чувам. Не сте ли чели никога тези думи:
"От устата на младенците и сучещите
приготвил си хвала"?
17 И след като ги остави, излезе вън от града до Витания, където и пренощува.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28