за Христос

Влизането на Исус Христос в Йерусалим
(Марк 11:1-11; Лука 19:28-40; Йоан 12:12-19)

И когато се приближиха до Йерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици и им каза:

Слушай Матей 21:1
Матей 21:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 21:1

След излизането Си от Ерихон Исус минава през източната страна на Елеонския хълм, където се намират Витания и Витфагия. Оттук пътят Му заобикаля през южния край на Елеонския хълм, слиза В Йосафатовата долина, пресича потока Кедрон и се изкачва до Ерусалим.

Тук Той изпраща двама от учениците Си до Витания, знаейки предварително, че там ще намерят вързана ослица и осле с нея. Исус им заръчва да отвържат животните и да ги доведат при Него. Ако някой им се скара за това, което правят, те трябва да му обяснят, че ослицата и ослето трябват на Господа. Тогава собственикът ще престане да се сърди. Възможно е притежателят на магаретата да е познавал Исус и вече да Му е предлагал помощта си. Възможно е обаче и да не Го е познавал, което е още една илюстрация на всезнанието и Всемогъщието на Господа. Всичко става така, както го е предсказал Исус.

Други преводи на Матей 21:1:

Като наближиха Ерусалим, Исус и учениците му спряха във Витфагия при Елеонската планина. Исус изпрати напред двама от учениците си
/Съвременен превод 2004/
И когато се приближиха до Ерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Иисус изпрати двама ученика, като им каза:
/Верен 2002/
И когато се приближиха до Йерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици и им каза:
/Библейско общество 2000/
И като се приближиха до Ерусалим и дойдоха във Витфагия при Елеонския хълм, Исус изпрати двама ученици и рече им:
/Протестантски 1940/
И когато наближиха до Иерусалим и дойдоха до Витфагия при Елеонската планина, Иисус изпрати двама ученици,
/Православен/
И когато наближиха към Иерусалим, и дойдоха във Витфагия към Елеонската гора, тогаз Исус проводи двама ученици,
/Цариградски/
And when they drew nigh unto Jerusalem, and were come to Bethphage, unto the mount of Olives, then sent Jesus two disciples,
/KJV/