за Христос

Матей 20   

1 Притча за работниците на лозето
Защото небесното царство прилича на стопанин, който излезе при зазоряване да наеме работници за лозето си.
2 И като се договори с работниците за по един пеняз на ден, ги прати на лозето си.
3 И като излезе около третия час, видя други, че стояха на пазара безделни;
4 и на тях каза: Идете и вие на лозето; и каквото е право, ще ви дам. И те отидоха.
5 Пак, като излезе около шестия и около деветия час, направи същото.
6 А като излезе около единадесетия час, намери други, че стоят, и им каза: Защо стоите тук цял ден без работа?
7 Те му казаха: Защото никой не ни е наел. Каза им: Идете и вие на лозето и каквото е право, ще получите.
8 Като се свечери, стопанинът на лозето каза на своя управител: Повикай работниците и им плати надницата, като започнеш от последните и свършиш с първите.
9 И така, дойдоха наетите около единадесетия час и получиха по един пеняз.
10 А като дойдоха първите, мислеха си, че ще получат повече от един пеняз, но и те получиха по един пеняз.
11 И като получиха, зароптаха против стопанина, като казаха:
12 Тези, последните, работиха само един час; и пак си ги приравнил с нас, които понесохме теготата на деня и жегата.
13 А той отговори на един от тях: Приятелю, не те онеправдавам. Не се ли договори с мене за един пеняз?
14 Вземи си своето и си иди; моята воля е да дам на този, последния, както и на тебе.
15 Не ми ли е позволено да правя със своето богатство каквото искам? Или твоето око е завистливо, защото аз съм добър?
16 Така последните ще бъдат първи, а първите - последни.
17 Трето предсказание за страданията и възкресението
(Марк 10:32-34; Лука 18:31-34)

И когато Исус отиваше към Йерусалим, взе само дванадесетте ученици и по пътя им каза:
18 Ето, изкачваме се към Йерусалим и Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и книжниците; и те ще Го осъдят на смърт
19 и ще го предадат на езичниците, за да Му се подиграват, да Го бият и да Го разпънат; и на третия ден ще бъде възкресен.
20 Искането на Зеведеевите синове
(Марк 10:35-45)

Тогава майката на Зеведеевите синове се приближи към Него заедно със синовете си, кланяше Му се и искаше нещо от Него.
21 А Той й каза: Какво искаш? Каза Му: Заповядай тези мои двама сина да седнат до Тебе в Твоето царство - единият отдясно, а другият отляво.
22 А Исус отговори: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз имам да пия? И да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам? Казаха Му: Можем.
23 Той им каза: Моята чаша наистина ще пиете и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите, но да седнете отдясно и отляво на Мене не е Мое право да реша. То ще се даде на онези, за които е било приготвено от Моя Отец.
24 А десетимата, като чуха това, възнегодуваха против двамата братя.
25 Но Исус ги повика и каза: Вие знаете, че князете на народите господаруват над тях и големците им властват над тях.
26 Но между вас няма да бъде така; но който иска да стане големец между вас, ще ви бъде служител;
27 и който иска да бъде пръв между вас, ще ви бъде слуга;
28 също както и Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.
29 Изцеляване на двама слепци в Йерихон
(Марк 10:46-52; Лука 18:35-43)

И като излизаха от Йерихон, голямо множество вървеше след Него.
30 И, ето, двама слепци, които седяха край пътя, като чуха, че Исус минавал, извикаха: Смили се над нас, Господи, Сине Давидов!
31 А народът ги мъмреше, за да млъкнат; но те още по-силно викаха: Смили се над нас, Господи, Сине Давидов!
32 И така, Исус се спря, повика ги и попита: Какво искате да направя за вас?
33 Казаха Му: Господи, да се отворят очите ни.
34 А Исус се смили и се допря до очите им; и те веднага прогледнаха и тръгнаха след Него.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28