за Христос

Матей 19:3-12   

3 За брака
(Марк 10:2-12)

Тогава при Него дойдоха фарисеи, които, като Го изпитваха, казаха: Позволено ли е на човек да напусне жена си по всякаква причина?
4 А той отговори: Не сте ли чели, че Онзи, Който ги е сътворил, сътворил ги е отначало мъжко и женско създание и е казал:
5 "Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си; и двамата ще бъдат една плът"?
6 Така че те не са вече двама, а една плът. И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва.
7 Казаха му: Тогава Моисей защо заповяда мъжът й да й даде разводно писмо и да я напусне?
8 Каза им: Поради вашето коравосърдечие Моисей ви е позволил да напускате жените си; но отначало не е било така.
9 И ви казвам: Който напусне жена си, освен поради прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодейства, и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства.
10 Учениците Му казаха: Ако такова е задължението на мъжа към жената, по-добре да не се жени.
11 А Той им каза: Не всички могат да приемат тези думи, но онези, на които е дадено.
12 Защото има скопци, които така са родени от утробата на майка си; има пък скопци, които са били скопени от човеци; а има и скопци, които сами себе си са скопили заради небесното царство. Който може да приеме това, нека приеме.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28