за Христос

Исус му каза: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и дай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата; и ела и Ме следвай.

Слушай Матей 19:21
Матей 19:21

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 19:21

Тогава Господ показва на младежа, че не обича ближния си както себе си, като му казва, че трябва да продаде всичко, което притежава, и да даде парите на бедните, след което да дойде при Исус и да Го последва.

Господ не иска да каже, че младежът би могъл да се спаси, като продаде имота си и употреби парите за благотворителни цели, защото има само един начин за спасение - вярата в Господ Исус.

Но за да бъде спасен, човек трябва да признае, че е съгрешил и че не е успял да изпълни светите Божии заповеди. Нежеланието на богаташа да се раздели с богатствата си показва, че той не обича ближния си както себе си. Той трябваше да отговори на Господ така: „Господи, ако от мен се иска такова нещо, то аз наистина съм грешник и не мога да се спася със собствените си усилия. Затова Те моля да ме спасиш по Твоята милост.“ Ако младежът беше разбрал правилно урока на Спасителя, щеше да научи от Него и пътя на спасението.

Други преводи на Матей 19:21:

Исус отговори: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди и продай всичко, което притежаваш, и раздай парите на бедните. Ако го направиш, ще имаш съкровище в небесата. След това ела и ме последвай.
/Съвременен превод 2004/
Иисус му каза: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и дай на бедните; и ще имаш съкровище на небесата; и ела и Ме следвай.
/Верен 2002/
Исус му каза: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и дай на бедните; и ще имаш съкровище на небесата; и ела и Ме следвай.
/Библейско общество 2000/
Исус му рече: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и дай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата; дойди и Ме следвай.
/Протестантски 1940/
Иисус му рече: ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си, и раздай на сиромаси; и ще имаш съкровище на небето; па дойди и върви след Мене.
/Православен/
Рече му Исус: Ако искаш съвършен да бъдеш, иди, продай имането си, и дай го на сиромаси; и ще имаш съкровище на небеса; и дойди та ме последвай.
/Цариградски/
Jesus said unto him, If thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven: and come and follow me.
/KJV/