за Христос

Матей 19:16-30   

16 Богатство и вечен живот
(Марк 10:17-31; Лука 17:18-30)

И, ето, един младеж дойде при Него и каза: Учителю, какво добро да направя, за да имам вечен живот?
17 А Той му отговори: Защо питаш Мене за доброто? Един Бог има, Който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите.
18 Каза Му: Кои? Исус отвърна: Тези: Не убивай; не прелюбодействай; не кради; не лъжесвидетелствай;
19 почитай баща си и майка си; и обичай ближния си както себе си.
20 Младежът Му каза: Всичко това съм пазил от младостта си, какво още не ми достига?
21 Исус му каза: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и дай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата; и ела и Ме следвай.
22 Но младежът, като чу тези думи, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот.
23 А Исус каза на учениците Си: Истина ви казвам: Трудно ще влезе богат в небесното царство.
24 При това ви казвам: По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.
25 А учениците, като чуха това, твърде много се зачудиха и казаха: Като е така, кой може да се спаси?
26 А Исус ги погледна и им каза: За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.
27 Тогава Петър Му отговори: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме; тогава какво ще имаме?
28 А Исус им каза: Истина ви казвам, че във време на обновлението на всичко, когато Човешкият Син ще седне на славния Си престол, вие, които Ме последвахте, също ще седнете на дванадесетте престола да съдите дванадесетте Израелеви племена.
29 И всеки, който е оставил къщи или братя, или сестри, или баща, или майка, или жена, или деца, или ниви заради Моето име, ще получи стократно и ще наследи вечен живот.
30 Обаче мнозина, които са първи, ще бъдат последни, а последните - първи.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28