за Христос

Матей 19:16-26   

16 Богатство и вечен живот
(Марк 10:17-31; Лука 17:18-30)

И, ето, един младеж дойде при Него и каза: Учителю, какво добро да направя, за да имам вечен живот?
17 А Той му отговори: Защо питаш Мене за доброто? Един Бог има, Който е добър. Но ако искаш да влезеш в живота, пази заповедите.
18 Каза Му: Кои? Исус отвърна: Тези: Не убивай; не прелюбодействай; не кради; не лъжесвидетелствай;
19 почитай баща си и майка си; и обичай ближния си както себе си.
20 Младежът Му каза: Всичко това съм пазил от младостта си, какво още не ми достига?
21 Исус му каза: Ако искаш да бъдеш съвършен, иди, продай имота си и дай на сиромасите; и ще имаш съкровище на небесата; и ела и Ме следвай.
22 Но младежът, като чу тези думи, отиде си наскърбен, защото беше човек с много имот.
23 А Исус каза на учениците Си: Истина ви казвам: Трудно ще влезе богат в небесното царство.
24 При това ви казвам: По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.
25 А учениците, като чуха това, твърде много се зачудиха и казаха: Като е така, кой може да се спаси?
26 А Исус ги погледна и им каза: За хората това е невъзможно, но за Бога всичко е възможно.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28