за Христос

Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото идва съблазънта!

Слушай Матей 18:7
Матей 18:7

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:7

Исус продължава да обяснява, че съблазните неизбежно ще дойдат. Светът, плътта и дяволът са в един общ съюз, за да подвеждат към грях и да извращават. Но когато един човек стане проводник на силите на злото, неговата вина ще бъде много голяма. Затова Спасителят предупреждава хората да се борят решително със злото, като сами се възпират и самодисциплинират да не изкушат или съблазнят някое Божие дете.

Други преводи на Матей 18:7:

Горко на хората по света заради нещата, които ги изкушават да извършат грях, защото такива неща винаги ще има, но горко на този, чрез когото идват.
/Съвременен превод 2004/
Горко на света поради съблазните, защото съблазните трябва да дойдат; но горко на онзи човек, чрез когото идва съблазънта!
/Верен 2002/
Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото идва съблазънта!
/Библейско общество 2000/
Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото съблазънта дохожда!
/Протестантски 1940/
Горко на света от съблазните, защото съблазни трябва да дойдат; обаче горко на оногова човека, чрез когото съблазън дохожда.
/Православен/
Горко на света от съблазните! защото неизбежно съблазните ще дойдат; но горко на оногоз человека, чрез когото съблазънта дохожда.
/Цариградски/
Woe unto the world because of offences! for it must needs be that offences come; but woe to that man by whom the offence cometh!
/KJV/