за Христос

Но този слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше сто пеняза; хвана го и го душеше, и каза: Плати това, което ми дължиш.

Слушай Матей 18:28
Матей 18:28

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:28

Но този слуга имал един свой служител, който му дължал сто пеняза (няколко хиляди лева). Вместо да му ги опрости, той го сграбчил за врата и поискал от него да му изплати цялата сума. Злощастният длъжник напразно молил за отсрочка. Той бил хвърлен в затвора, докато си изплати дълга - нещо което било почти невъзможно, тъй като вече нямал никаква възможност да печели пари.

Други преводи на Матей 18:28:

По-късно същият този слуга намерил друг слуга, който му дължал сто динария. Сграбчил го за гърлото и казал: Върни ми парите, които ми дължиш!
/Съвременен превод 2004/
Но този слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше сто динария; хвана го и го душеше, и каза: Плати това, което ми дължиш!
/Верен 2002/
Но този слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше сто пеняза; хвана го и го душеше, и каза: Плати това, което ми дължиш.
/Библейско общество 2000/
Но тоя слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше сто пеняза {Равно близо на 90 лева зл.}*; хвана го и го душеше, и каза: Плати това, което ми дължиш.
/Протестантски 1940/
Слугата пък, като излезе, намери едного от другарите си, който му дължеше сто динария , и като го хвана, давеше го и му казваше: изплати ми, което ми дължиш;
/Православен/
Но щом излезе този слуга, намери едного от съслужителите си, който му бе длъжен сто пенязи; улови го та го даваше и казваше: Плати ми това що ми си длъжен.
/Цариградски/
But the same servant went out, and found one of his fellowservants, which owed him an hundred pence: and he laid hands on him, and took him by the throat, saying, Pay me that thou owest.
/KJV/