за Христос

И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му и всичко, което имаше, и дългът да бъде платен.

Слушай Матей 18:25
Матей 18:25

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:25

В притчата се говори за един цар, който искал да изчисти дълговете на слугите си. Един от тях, който му дължал десет хиляди таланта, не бил в състояние да изплати дълга и затова царят наредил той и семейството му да бъдат продадени като роби. Отчаяният слуга помолил за отсрочка, обещавайки да изплати всичко, ако му дадат тази възможност.

„Като Всички длъжници той бил твърдо убеден, че Всичко ще се оправи, стига само да му дадат време (ст. 26). Общият приход на Галилея по онова

Време наброявал 300 таланта, а този човек дължал 10 000! Това е една много важна подробност. Тази огромна цифра има за цел да порази читателите, да грабне тяхното внимание и освен това да покаже колко е огромен дългът ни към Бог. Мартин Jlymep казва, че ние всички сме просяци пред Бог и нямаме никаква надежда да изплатим нашия дълг.“ (Всекидневни бележки на Библейското дружество)

Когато господарят Видял разкаянието на своя слуга, той му простил целия дълг от 10 000 таланта. Това негово действие не е продиктувано от справедливост, а от една огромна по размери милост.

Други преводи на Матей 18:25:

Но понеже слугата не бил в състояние да върне тази сума, господарят заповядал да го продадат заедно с жена му, децата му и цялото му имущество за изплащане на дълга.
/Съвременен превод 2004/
Но понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му, и всичко, което имаше, и да се плати дългът.
/Верен 2002/
И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му и всичко, което имаше, и да си плати дълга.
/Библейско общество 2000/
И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му, и всичко що имаше, и да се плати дълга.
/Протестантски 1940/
а понеже тоя нямаше, с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, и жена му, и децата му, и всичко, що имаше, и да заплати;
/Православен/
И понеже немаше да ги плати, повеле господарят му да продадат него, и жена му, и децата му, и всичко що имаше, и дългът да се плати.
/Цариградски/
But forasmuch as he had not to pay, his lord commanded him to be sold, and his wife, and children, and all that he had, and payment to be made.
/KJV/