за Христос

А Той повика едно детенце, постави го посред тях и каза:

Слушай Матей 18:2
Матей 18:2

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:2

Исус отговаря, като използва един жив обект, за да онагледи урока Си: взема едно малко дете и го слага по средата, като казва, че хората трябва да се обърнат и да станат като малки деца, за да влязат в небесното царство. Тук Той говори за хората, които принадлежат към вътрешния кръг на царството. За да бъдем истински християни, ние трябва да се откажем от всички мисли за собствено величие и да заемем ниското положение на едно дете. Това може да стане, когато ние признаем своята греховност и недостойност и приемем, че единствената ни надежда е Исус Христос, и това трябва да продължи през целия ни християнски живот. Исус не иска да каже, че Неговите ученици не са спасени. Всички те, с изключение на Юда, вярват в Него и затова са оправдани. Но те още не са получили Светия Дух като Личност, Която да живее вътре в тях, и затова на тях им липсва истинското смирение, което ние имаме днес (но не използваме както трябва). Те се нуждаят от преустройство на цялото тяхно фалшиво мислене, така че то да отговаря на нормите на царството.

Други преводи на Матей 18:2: