за Христос

Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума.

Слушай Матей 18:16
Матей 18:16

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 18:16

Ако виновният брат не послуша, оскърбеният трябва да вземе още един или двама други братя със себе си и да се опита да му покаже грешката още веднъж. По този начин може да му покаже също колко сериозно нещо е неговата растяща непреклонност. Освен това така се осигурява и необходимият брой свидетели, които са задължителни според Библията: „чрез думите на двама свидетели или чрез думите на трима свидетели да се установява всяко дело“ (Второзак. 19:15). Никой не може да изчисли вредите, които църквата е понесла заради неспазването на това просто правило, според което обвинението срещу един човек трябва да се потвърди от свидетелството на други двама или трима свидетели. В това отношение светските съдилища често действат по-справедливо от християнските църкви.

Други преводи на Матей 18:16:

Но ако откаже да те слуша, иди отново при него и вземи със себе си още един или двама души, за да може всичко да се потвърди от двама или трима свидетели.
/Съвременен превод 2004/
Но ако не послуша, вземи със себе си още един или двама, и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяко нещо.
/Верен 2002/
Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума.
/Библейско общество 2000/
Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума.
/Протестантски 1940/
ако не послуша, вземи със себе си още едного или двама, та с устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума;
/Православен/
но ако те не послуша, земи със себе си още едного или двама; за да се потвърди всяка дума чрез устата на двама или трима свидетели.
/Цариградски/
But if he will not hear thee, then take with thee one or two more, that in the mouth of two or three witnesses every word may be established.
/KJV/