за Христос

Матей 18   

1 Проповед за децата
(Марк 9:33-37, 42-48; Лука 9:46-48, 17:1-2)

В същото време учениците дойдоха при Исус и казаха: Кой е по-голям в небесното царство?
2 А Той повика едно детенце, постави го посред тях и каза:
3 Истина ви казвам, ако не се обърнете и не станете като дечицата, няма да влезете в небесното царство.
4 И така, който се смири като това детенце, той е по-голям в небесното царство.
5 И който приеме едно такова детенце в Мое име, Мене приема.
6 А който съблазни едно от тези, малките, които вярват в Мене, за него би било по-добре да се окачи на врата му един воденичен камък и да потъне в морските дълбочини.
7 Горко на света поради съблазните, защото е неизбежно да дойдат съблазните; но горко на онзи човек, чрез когото идва съблазънта!
8 Ако те съблазни ръката ти или кракът ти, отсечи го и го хвърли. По-добре е за тебе да влезеш в живота сакат или куц, отколкото с две ръце или с два крака да бъдеш хвърлен във вечния огън.
9 И ако те съблазни окото, извади го и го хвърли. По-добре е за тебе да влезеш в живота с едно око, отколкото да имаш две очи и да бъдеш хвърлен в огнения пъкъл.
10 Внимавайте да не презирате нито едно от тези, малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Моя Отец, Който е на небесата.
11 Защото Човешкият Син дойде да спаси погиналото.
12 Притча за загубената овца
(Лука 15:3-7)

Как ви се вижда? Ако някой човек има сто овце и едната от тях се заблуди, не оставя ли деветдесет и деветте и не отива ли по хълмовете да търси заблудилата се?
13 И като я намери, истина ви казвам, той се радва за нея повече, отколкото за деветдесет и деветте незаблудили се.
14 Също така не е по волята на вашия Отец, Който е на небесата, да загине нито един от тези, малките.
15 Прощаването на брата
(Лука 17:3-4)

И ако съгреши брат ти спрямо теб, иди, покажи вината му между теб и него насаме. Ако те послуша, спечелил си брат си.
16 Но ако не те послуша, вземи със себе си още един или двама и от устата на двама или трима свидетели да се потвърди всяка дума.
17 И ако не послуша тях, кажи това на църквата; а ако не послуша и църквата, нека бъде за теб езичник и бирник.
18 Истина ви казвам: Каквото вържете на земята, ще бъде вързано на небесата; и каквото развържете на земята, ще бъде развързано на небесата.
19 Пак ви казвам, че ако двама от вас се съгласят на земята за каквото и да било нещо, което да поискат, ще им бъде дадено от Моя Отец, Който е на небесата.
20 Защото, където двама или трима са събрани в Мое име, там съм и Аз посред тях.
21 Тогава Петър се приближи и Му каза: Господи, до колко пъти, като съгреши брат ми спрямо мене, да му прощавам? До седем пъти ли?
22 Исус му каза: Не ти казвам до седем пъти, а до седемдесет пъти по седем.
23 Притча за безмилостния слуга
Затова небесното царство прилича на един цар, който поиска да прегледа сметките на слугите си.
24 И когато започна да ги преглежда, докараха при него един, който му дължеше десет хиляди таланта.
25 И понеже нямаше с какво да заплати, господарят му заповяда да продадат него, жена му и децата му и всичко, което имаше, и дългът да бъде платен.
26 Затова слугата падна, кланяше му се и каза: Господарю, имай търпение към мен и ще ти платя всичко.
27 И господарят на този слуга, понеже го съжали, пусна го и му опрости заема.
28 Но този слуга, като излезе, намери един от съслужителите си, който му дължеше сто пеняза; хвана го и го душеше, и каза: Плати това, което ми дължиш.
29 Затова служителят му падна, молеше му се и каза: Имай търпение към мен и ще ти платя.
30 Но той не искаше, а отиде и го хвърли в тъмница - да лежи, докато изплати дълга.
31 А съслужителите му, като видяха станалото, дълбоко се огорчиха; дойдоха и казаха на господаря си всичко, което беше станало.
32 Тогава господарят му го повика и му каза: Лукав слуга! Аз ти опростих целия онзи дълг, понеже ми се примоли.
33 Не трябваше ли и ти да се смилиш над съслужителя си, както и аз се смилих над теб?
34 И господарят му се разгневи и го предаде на мъчителите да го изтезават, докато изплати целия дълг.
35 Така и Моят небесен Отец ще постъпи с вас, ако не простите от сърце всеки на брат си.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28