за Христос

Матей 17:1-13   

1 Преображението на Исус Христос
(Марк 9:2-13; Лука 9:28-36)

След шест дни Исус взе Петър, Яков и брат му Йоан и заведе само тях на една висока планина.
2 И се преобрази пред тях; лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината.
3 И, ето, явиха им се Моисей и Илия, които разговаряха с Него.
4 А Петър проговори, като каза на Исус: Господи, добре е да сме тук; ако искаш, аз ще направя тук три шатри - за Теб една, за Моисей една и една за Илия.
5 А когато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и, ето, от облака се чу глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте.
6 И учениците, като чуха това, паднаха на лицата си и много се уплашиха.
7 А Исус се приближи при тях, допря се до тях и каза: Станете, не бойте се!
8 И те, като повдигнаха очи, не видяха никого освен Исус сам.
9 И като слизаха от планината, Исус им заръча: На никого не казвайте за това видение, докато Човешкият Син не възкръсне от мъртвите.
10 Учениците Му го попитаха: Защо тогава книжниците казват, че първо Илия трябва да дойде?
11 А Той отговори: Наистина Илия иде и ще възстанови всичко.
12 Но казвам ви, че Илия вече е дошъл и не го познаха, но постъпиха с него както си искаха. Също така и Човешкият Син ще пострада от тях.
13 Тогава учениците разбраха, че им говореше за Йоан Кръстител.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28