за Христос

Матей 17   

1 Преображението на Исус Христос
(Марк 9:2-13; Лука 9:28-36)

След шест дни Исус взе Петър, Яков и брат му Йоан и заведе само тях на една висока планина.
2 И се преобрази пред тях; лицето Му светна като слънцето, а дрехите Му станаха бели като светлината.
3 И, ето, явиха им се Моисей и Илия, които разговаряха с Него.
4 А Петър проговори, като каза на Исус: Господи, добре е да сме тук; ако искаш, аз ще направя тук три шатри - за Теб една, за Моисей една и една за Илия.
5 А когато той още говореше, ето, светъл облак ги засени; и, ето, от облака се чу глас, който каза: Този е Моят възлюбен Син, в Когото е Моето благоволение, Него слушайте.
6 И учениците, като чуха това, паднаха на лицата си и много се уплашиха.
7 А Исус се приближи при тях, допря се до тях и каза: Станете, не бойте се!
8 И те, като повдигнаха очи, не видяха никого освен Исус сам.
9 И като слизаха от планината, Исус им заръча: На никого не казвайте за това видение, докато Човешкият Син не възкръсне от мъртвите.
10 Учениците Му го попитаха: Защо тогава книжниците казват, че първо Илия трябва да дойде?
11 А Той отговори: Наистина Илия иде и ще възстанови всичко.
12 Но казвам ви, че Илия вече е дошъл и не го познаха, но постъпиха с него както си искаха. Също така и Човешкият Син ще пострада от тях.
13 Тогава учениците разбраха, че им говореше за Йоан Кръстител.
14 Изцеляването на бесноватия младеж
(Марк 9:14-29; Лука 9:37-43)

И когато дойдоха при народа, до Него се приближи един човек, коленичи пред Него и каза:
15 Господи, смили се над сина ми, защото е епилептик и страда зле; понеже пада в огъня и често във водата.
16 И го доведох при Твоите ученици, но те не можаха да го изцелят.
17 Исус отговори: О, роде невярващ и извратен, докога ще бъда с вас, докога ще ви търпя? Доведете го тук при Мен.
18 И Исус смъмра злия дух и той излезе от него; и момчето оздравя в същия час.
19 Тогава учениците дойдоха при Исус насаме и казаха: Защо ние не можахме да го изгоним?
20 Той им каза: Поради вашето маловерие. Защото, истина ви казвам: Ако имате вяра колкото синапово зърно, ще кажете на тази планина: Премести се оттук там и тя ще се премести; и нищо няма да е невъзможно за вас.
21 А този род не излиза освен с молитва и пост.
22 И когато седяха в Галилея, Исус им каза: Човешкият Син ще бъде предаден в ръцете на човеците
23 и ще Го убият; и на третия ден ще бъде възкресен. И те дълбоко се наскърбиха.
24 Данъкът за храма
А когато дойдоха в Капернаум, събирачите на двете драхми за храма се приближиха към Петър и казаха: Вашият Учител не плаща ли двете драхми?
25 Той отвърна: Плаща. И когато влезе в къщи, Исус го изпревари и му каза: Какво мислиш, Симоне, земните царе от кои събират данък или налог - от синовете си или от чужденците?
26 А когато Петър каза: От чужденците, Исус му отговори: Щом е така, синовете им са свободни.
27 Но за да не ги съблазним, иди на езерото, хвърли въдица и измъкни рибата, която първа се закачи, и като разтвориш устата й, ще намериш един статир; вземи го и им го дай за Мен и за тебе.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28