за Христос

Зъл и прелюбодеен род иска знамение, но друго знамение няма да му се даде освен знамението на (пророк) Йона. И ги остави и си отиде.

Слушай Матей 16:4
Матей 16:4

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 16:4

С молбата си за още знамения в един момент, в който Самият Господ стои пред тях, фарисеите и садукеите показват себе си като „зъл и прелюбодеен род“. Повече те няма да получат никакво друго знамение, освен знамението на пророк Йона. Както беше обяснено в бележките към 12:39, тук става въпрос за възкресението на Христос на третия ден. Злият и прелюбодеен род ще разпъне своя Месия на кръст, но Бог ще Го въздигне от мъртвите. Това ще бъде знамение за съдбата на всички, които откажат да Му се поклонят като на законен Властелин.

Случката завършва със следните страшни думи: „И остави ги и си отиде.“ Скритият духовен смисъл на това изречение е ясен за всички.

Други преводи на Матей 16:4:

Лукаво и неверно поколение търси знамение, но няма да получи друго знамение освен това с Йона. После Исус ги остави и си тръгна оттам.
/Съвременен превод 2004/
Зъл и прелюбодеен род иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на (пророк) Йона. И ги остави и си отиде.
/Верен 2002/
Зъл и развратен род иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на (пророк) Йона. И ги остави и си отиде.
/Библейско общество 2000/
Зъл и прелюбодеен род иска знамение, но друго знамение няма да му се даде, освен знамението на (пророка) Иона. И остави ги и си отиде.
/Протестантски 1940/
Род лукав и прелюбодеен иска личба, но личба няма да му се даде, освен личбата на пророк Иона. И като ги остави, отмина.
/Православен/
Род лукав и прелюбодеен знамение иска, и знамение нема да му се даде, освен знамението на пророка Иона. И остави ги и си отиде.
/Цариградски/
A wicked and adulterous generation seeketh after a sign; and there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them, and departed.
/KJV/