за Христос

Матей 16   

1 Исус упреква фарисеите
(Марк 8:10-12; Лука 12:54-56)

Тогава фарисеите и садукеите дойдоха при Исус и за да Го изпитат, поискаха Му да им покаже знамение от небето.
2 А Той им отговори: Когато се свечери, казвате: Времето ще бъде хубаво, защото небето се червенее;
3 а сутрин: Днес времето ще бъде лошо, защото небето се червенее намръщено. Вие знаете да разтълкувате изгледа на небето, а знаменията на времената не можете!
4 Зъл и прелюбодеен род иска знамение, но друго знамение няма да му се даде освен знамението на (пророк) Йона. И ги остави и си отиде.
5 А учениците, като минаха на отвъдната страна, забравиха да вземат хляб.
6 И Исус им каза: Внимавайте и се пазете от кваса на фарисеите и садукеите.
7 И те разискваха помежду си, като казваха: Това е, защото не сме взели хляб.
8 А Исус, като разбра това, каза: Маловерци, защо разисквате помежду си, понеже нямате хляб?
9 Още ли не разбирате, нито помните петте хляба на петте хиляди души и колко коша събрахте;
10 нито седемте хляба на четирите хиляди души и колко кошници събрахте?
11 Как не разбирате, че не заради хляба ви казах да се пазите от кваса на фарисеите и садукеите?
12 Тогава те разбраха, че не им заръча да се пазят от хлебен квас, а от учението на фарисеите и садукеите.
13 Петър изповядва вярата в Исус Христос
(Марк 8:27-30; Лука 9:18-21)

А Исус, като дойде в околностите на Цезарея Филипова, попита учениците Си: Според както казват хората, Кой е Човешкият Син?
14 А те отвърнаха: Едни казват, че е Йоан Кръстител; други пък - Илия; а други - Йеремия или един от пророците.
15 Попита ги: А вие какво казвате: Кой съм Аз?
16 Симон Петър отговори: Ти си Христос, Син на живия Бог.
17 Исус му каза: Блажен си, Симоне, сине Йонов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Моят Отец, Който е на небесата.
18 Пък и Аз ти казвам, че ти си Петър и на тази скала ще съградя Моята църква; и портите на ада няма да я надвият.
19 Ще ти дам ключовете на небесното царство; и каквото вържеш на земята, ще бъде вързано на небесата, а каквото развържеш на земята, ще бъде развързано на небесата.
20 Тогава заръча на учениците на никого да не казват, че Той е Христос.
21 Христос предсказва Своята смърт и възкресение
(Марк 8:31-33; Лука 9:22-27)

Оттогава Исус започна да известява на учениците Си, че трябва да отиде в Йерусалим, много да пострада от старейшините, главните свещеници и книжниците, да бъде убит и на третия ден да бъде възкресен.
22 Тогава Петър Го дръпна настрана и започна да Го мъмри, като казваше: Бог да Ти се смили, Господи; това никак няма да стане с Теб.
23 А Той се обърна и каза на Петър: Махни се от Мене, Сатана; ти си Ми съблазън; защото не мислиш за Божиите неща, а за човешките.
24 Тогава Исус каза на учениците Си: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и нека Ме последва.
25 Защото, който иска да спаси живота си, ще го погуби; а който погуби живота си заради Мене, ще го намери.
26 Понеже каква полза ще има човек, ако спечели целия свят, а живота си изгуби, или какво ще даде човек в замяна на живота си?
27 Защото Човешкият Син ще дойде в славата на Своя Отец със Своите ангели; и тогава ще въздаде на всеки според делата му.
28 Истина ви казвам: Има някои от стоящите тук, които никак няма да вкусят смърт, докато не видят Човешкия Син, идващ в царството Си.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28