за Христос

Матей 14:22-36   

22 Исус Христос ходи по водата
(Марк 6:45-52; Йоан 6:15-21)

И начаса Исус накара учениците да влязат в ладията и да отидат преди Него на отсрещната страна, докато разпусне народа.
23 И като разпусна народа, изкачи се на хълма да се помоли насаме. И като се свечери, Той беше там сам.
24 А ладията беше вече насред езерото, блъскана от вълните, защото вятърът беше насрещен.
25 А в четвъртата стража на нощта Той дойде при тях, като вървеше по езерото.
26 И учениците, като Го видяха, че ходи по езерото, се смутиха и мислеха, че е призрак, и от страх извикаха.
27 А Исус веднага им проговори: Дерзайте! Аз съм; не бойте се!
28 И Петър Му отговори: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата.
29 А Той каза: Ела! И Петър слезе от ладията и вървеше по водата, за да иде при Исус.
30 Но като видя силния вятър, уплаши се и като потъваше, извика: Господи, избави ме!
31 И Исус веднага протегна ръка, хвана го и му каза: Маловерецо, защо се усъмни?
32 И като влязоха в ладията, вятърът утихна.
33 А онези, които бяха в ладията, Му се поклониха и казаха: Наистина, Ти си Божий Син.
34 И като преминаха езерото, дойдоха в Генисаретската земя.
35 И когато местните мъже Го познаха, разпратиха по цялата онази околност и доведоха при Него всички болни;
36 и Го молеха да се допрат само до полата на дрехата Му; и колкото се допряха, се изцелиха.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28