за Христос

Тогава, като заповяда на народа да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето и благослови; и като разчупи хлябовете, даде ги на учениците, а учениците - на народа.

Слушай Матей 14:19
Матей 14:19

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 14:19

Можем да си представим как Господ разпределя хората да седнат на тревата; как взима петте хляба и двете риби; как благодари; разчупва хлябовете и ги дава на учениците да ги разделят между хората. За всички има в изобилие. Когато всички се насищат, учениците събират дванайсет коша от останалите къшеи. Количеството, което остава след чудото, е по-голямо от началното количество. Интересното е, че остава по един кош за всеки ученик, а е нахранено едно множество от около десет-петнадесет хиляди души (5000 мъже плюс жените и децата).

Това чудо е един голям духовен урок за учениците от всяко поколение. Във всяко поколение има гладни множества. Във всяко поколение има и малка група от ученици, които наглед притежават нищожно малки запаси. Във всяко поколение Го има и нашият милосърден Спасител. Винаги, когато учениците Му се съгласят да дадат своите нищожни запаси, Той ги умножава, за да нахрани с тях хиляди гладни хора. Единствената разлика е в това, че петте хиляди мъже, които са били нахранени при Галилейското езеро, са заситили глада си само за кратко време; докато тези, които се хранят днес от живия Христос, се засищат завинаги (вж. Йоан 6:35).

Други преводи на Матей 14:19:

След това нареди на хората да насядат върху тревата и като взе петте хляба и двете риби, погледна към небето и благодари на Бога. После разчупи хляба и го даде на учениците, а те го раздадоха на хората.
/Съвременен превод 2004/
Тогава, като заповяда на множествата да насядат на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето и благослови; и като разчупи хлябовете, ги даде на учениците, а учениците - на хората.
/Верен 2002/
Тогава, като заповяда на народа да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето и благослови; и като разчупи хлябовете, даде ги на учениците, а учениците на народа.
/Библейско общество 2000/
Тогава, като заповяда на народа да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето и благослови; и като разчупи хлябовете, даде ги на учениците, а учениците на народа.
/Протестантски 1940/
И, след като заповяда народу да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето, благослови и, като разчупи, даде хлябовете на учениците, а учениците - на народа.
/Православен/
И като повеле на народа да насядат на тревата, взе петте хлеба и двете риби, погледна на небето, и благослови; и като преломи, даде хлебовете на учениците, а учениците на народа.
/Цариградски/
And he commanded the multitude to sit down on the grass, and took the five loaves, and the two fishes, and looking up to heaven, he blessed, and brake, and gave the loaves to his disciples, and the disciples to the multitude.
/KJV/