за Христос

Чудото с нахранването на пет хиляди души
(Марк 6:30-44; Лука 9:10-17; Йоан 6:1-14)

И Исус, като чу това, се оттегли оттам с ладия на уединено място настрана; а народът, като разбра, отиде след Него пеша от градовете.

Слушай Матей 14:13
Матей 14:13

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 14:13

Когато Исус чува, че Ирод е разтревожен от новините за Неговите чудеса, Той се качва на лодка и се оттегля в едно уединено място до Галилейското езеро. Можем да сме сигурни, че Той не прави това от страх, тъй като знае, че нищо лошо не може да Му се случи, преди да дойде времето Му. Ние не знаем каква е главната причина за Неговото оттегляне, но по-маловажната причина е връщането на учениците Му от тяхната проповедническа обиколка ( Марк 6:30; Лука 9:10) и нуждата им от малко почивка и спокойствие.

Хората обаче не престават да се трупат около Него, като излизат от градовете и вървят след Него пеша. Когато Исус излиза на брега, множествата вече Го чакат. Това не само не предизвиква раздразнение у Него, но нашият милосърден Господ незабавно се залавя да изцелява болните.

Други преводи на Матей 14:13:

Когато чу какво се е случило с Йоан, Исус седна в една лодка и се отправи към безлюдно място, за да остане сам. Но когато хората разбраха това, излязоха от градовете си и го последваха по суша до мястото, към което се беше отправил.
/Съвременен превод 2004/
Когато Иисус чу това, се оттегли оттам с кораб на едно уединено място настрана. А множествата, като чуха, Го последваха пеша от градовете.
/Верен 2002/
И Исус, като чу това, оттегли се оттам с лодка на уединено място настрана; а народът, като разбра, отиде след Него пеша от градовете.
/Библейско общество 2000/
И Исус, като чу това, оттегли се оттам, с ладия на уединено място настрана; а народът като разбра, отиде подир него пеша от градовете.
/Протестантски 1940/
Като чу Иисус, замина оттам на кораб в пусто място насаме; а народът, като узна, тръгна подире Му пешком от градовете.
/Православен/
И като чу това Исус отиде от там с ладия в пусто место самичък; и като разбра народът, отидоха след него пеши от градовете.
/Цариградски/
When Jesus heard of it, he departed thence by ship into a desert place apart: and when the people had heard thereof, they followed him on foot out of the cities.
/KJV/