за Христос

Матей 14:1-12   

1 Посичането на Йоан Кръстител
(Марк 6:14-29; Лука 9:7-9)

В онова време четвъртовластникът Ирод чу слуха, който се носеше за Исус;
2 и каза на слугите си: Този е Йоан Кръстител - той е възкръснал от мъртвите и затова тези сили действат чрез него.
3 Защото Ирод беше хванал Йоан и го беше вързал и хвърлил в тъмница заради Иродиада, жената на брат си Филип;
4 понеже Йоан му казваше: Не ти е позволено да я имаш.
5 И искаше да го убие, но се боеше от народа, защото го смятаха за пророк.
6 А когато Ирод имаше рожден ден, дъщерята на Иродиада танцува сред събраните и угоди на Ирод.
7 Затова той с клетва обеща да й даде, каквото и да му поиска.
8 А тя, подучена от майка си, каза: Дай ми тук на блюдо главата на Йоан Кръстител.
9 Царят се наскърби; но заради клетвата си и заради седящите с него заповяда да й се даде.
10 И изпрати да обезглавят Йоан в тъмницата.
11 И донесоха главата му на блюдо и я дадоха на девойката, а тя я занесе на майка си.
12 А учениците му, като дойдоха, взеха тялото и го погребаха; и отидоха и казаха на Исус.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28