за Христос

Матей 14   

1 Посичането на Йоан Кръстител
(Марк 6:14-29; Лука 9:7-9)

В онова време четвъртовластникът Ирод чу слуха, който се носеше за Исус;
2 и каза на слугите си: Този е Йоан Кръстител - той е възкръснал от мъртвите и затова тези сили действат чрез него.
3 Защото Ирод беше хванал Йоан и го беше вързал и хвърлил в тъмница заради Иродиада, жената на брат си Филип;
4 понеже Йоан му казваше: Не ти е позволено да я имаш.
5 И искаше да го убие, но се боеше от народа, защото го смятаха за пророк.
6 А когато Ирод имаше рожден ден, дъщерята на Иродиада танцува сред събраните и угоди на Ирод.
7 Затова той с клетва обеща да й даде, каквото и да му поиска.
8 А тя, подучена от майка си, каза: Дай ми тук на блюдо главата на Йоан Кръстител.
9 Царят се наскърби; но заради клетвата си и заради седящите с него заповяда да й се даде.
10 И изпрати да обезглавят Йоан в тъмницата.
11 И донесоха главата му на блюдо и я дадоха на девойката, а тя я занесе на майка си.
12 А учениците му, като дойдоха, взеха тялото и го погребаха; и отидоха и казаха на Исус.
13 Чудото с нахранването на пет хиляди души
(Марк 6:30-44; Лука 9:10-17; Йоан 6:1-14)

И Исус, като чу това, се оттегли оттам с ладия на уединено място настрана; а народът, като разбра, отиде след Него пеша от градовете.
14 И Той, като излезе, видя голямо множество, смили се над тях и изцели болните им.
15 А като се свечери, учениците дойдоха при Него и казаха: Мястото е уединено и времето вече напредна; разпусни народа да отиде по селата да си купи храна.
16 А Исус им каза: Няма нужда да ходят; дайте им вие да ядат.
17 А те Му отговориха: Имаме тук само пет хляба и две риби.
18 А Той им каза: Донесете ги тук при Мене.
19 Тогава, като заповяда на народа да насяда на тревата, взе петте хляба и двете риби, погледна към небето и благослови; и като разчупи хлябовете, даде ги на учениците, а учениците - на народа.
20 И всички ядоха и се наситиха; и вдигнаха останалите къшеи - дванадесет пълни коша.
21 А онези, които ядоха, бяха около пет хиляди мъже освен жените и децата.
22 Исус Христос ходи по водата
(Марк 6:45-52; Йоан 6:15-21)

И начаса Исус накара учениците да влязат в ладията и да отидат преди Него на отсрещната страна, докато разпусне народа.
23 И като разпусна народа, изкачи се на хълма да се помоли насаме. И като се свечери, Той беше там сам.
24 А ладията беше вече насред езерото, блъскана от вълните, защото вятърът беше насрещен.
25 А в четвъртата стража на нощта Той дойде при тях, като вървеше по езерото.
26 И учениците, като Го видяха, че ходи по езерото, се смутиха и мислеха, че е призрак, и от страх извикаха.
27 А Исус веднага им проговори: Дерзайте! Аз съм; не бойте се!
28 И Петър Му отговори: Господи, ако си Ти, кажи ми да дойда при Тебе по водата.
29 А Той каза: Ела! И Петър слезе от ладията и вървеше по водата, за да иде при Исус.
30 Но като видя силния вятър, уплаши се и като потъваше, извика: Господи, избави ме!
31 И Исус веднага протегна ръка, хвана го и му каза: Маловерецо, защо се усъмни?
32 И като влязоха в ладията, вятърът утихна.
33 А онези, които бяха в ладията, Му се поклониха и казаха: Наистина, Ти си Божий Син.
34 И като преминаха езерото, дойдоха в Генисаретската земя.
35 И когато местните мъже Го познаха, разпратиха по цялата онази околност и доведоха при Него всички болни;
36 и Го молеха да се допрат само до полата на дрехата Му; и колкото се допряха, се изцелиха.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28