за Христос

А Той им каза: Затова всеки книжник, който е бил научен за небесното царство, прилича на стопанин, който изважда от съкровището си ново и старо.

Слушай Матей 13:52
Матей 13:52

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 13:52

Понеже са разбрали, те са длъжни да споделят своето знание с другите хора. Учениците трябва да бъдат проводници, а не спирачки на благословенията. Всеки един от дванадесетте ученика вече е „книжник, който е учил за небесното царство“, т.е. учител и тълкувател на истината. Той прилича на „домакин, който изважда от съкровището си ново и старо“. В Стария Завет те притежават богати залежи от знания, които могат да се нарекат „стара“ истина. В иносказателното учение на Христос те имат нещо съвършено „ново“. Изваждайки от това съкровище на знания, те трябва да предадат тази прекрасна истина на другите хора.

Други преводи на Матей 13:52:

След това Исус им каза: Така всеки законоучител, станал ученик в небесното царство, е като собственик на къща, който изважда от събраното в нея и нови, и стари неща.
/Съвременен превод 2004/
Тогава Иисус, като свърши тези притчи, си замина оттам.
/Верен 2002/
А Той им каза: Затова всеки книжник, който е бил научен за небесното царство, прилича на стопанин, който изважда от съкровището си ново и старо.
/Библейско общество 2000/
А Той им рече: Затова, всеки книжник, който е учил за небесното царство, прилича на домакин, който изважда от съкровището си ново и старо.
/Протестантски 1940/
А Той им рече: затова всеки книжник, който се е учил за царството небесно, прилича на стопанин, който изнася из своята съкровищница ново и старо.
/Православен/
А той пак рече: За това всеки книжник, който се е учил за царство небесно, подобен е на человек домовит, който изважда из съкровището си ново и вехто.
/Цариградски/
Then said he unto them, Therefore every scribe which is instructed unto the kingdom of heaven is like unto a man that is an householder, which bringeth forth out of his treasure things new and old.
/KJV/