за Христос

Притчи за скритото съкровище и скъпоценния бисер
Небесното царство прилича на имане, скрито в нива, което човек, като го намери, скрива го и в радостта си отива, продава всичко, което има, и купува онази нива.

Слушай Матей 13:44
Матей 13:44

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 13:44

Дотук всички притчи говорят, че в царството ще има и добро, и зло; и че между поданиците му ще има и праведни, и неправедни. Двете следващи притчи показват, че ще има два вида праведни поданици:(1) вярващи евреи преди и след периода на църквата; (2) вярващи евреи и неевреи в настоящия период.

В притчата за скритото богатство Исус сравнява царството с „имане, скрито в нива“. Един човек го намира, скрива го и после с радост продава всичко, което притежава и купува онази нива.

Ние предполагаме, че човекът, за който става въпрос в тази притча, е самият Господ Исус. (Той беше човекът и в притчата за тайно посетите плевели от 37 ст.) Имането символизира онзи остатък от благочестиви вярващи евреи, който е живял по време на ранното служение на Христос на земята и който ще живее отново след Грабването на църквата (вж. Псалм 135:4, където Израел се нарича „собствено притежание“ на Бог). Те са „скрити в нивата“ в смисъл, че са разпръснати из света и в действителност не са известни на никого, освен на Бог. Исус е Онзи, Който открива това богатство, а след това отива на кръста, където дава всичкото Си притежание, за да купи света ( 2Коринтяни 5:19; Йоан 12:2), в който е скрито това богатство. Изкупеният Израел ще бъде изваден наяве, когато Неговият Освободител дойде от Сион и въздигне дългоочакваното Месиянско царство.

Някои мислят, че притчата се отнася до грешника, който дава всичко, за да намери Христос - най-голямото Богатство. Но това тълкуване противоречи на доктрината за Божията благодат, според която спасението не може да се купи ( Исая 55:1; Ефесяни 2:8,9).

Други преводи на Матей 13:44:

Небесното царство е като съкровище, скрито в нива. Един човек го намерил и така се зарадвал, че пак го заровил и продал всичко, което имал, за да купи тази нива.
/Съвременен превод 2004/
Небесното царство прилича на имане, скрито в нива, което човек, като го намери, го скрива и в радостта си отива, продава всичко, което има, и купува онази нива.
/Верен 2002/
Небесното царство прилича на имане, скрито в нива, което човек, като го намери, скрива го и в радостта си отива, продава всичко, което има, и купува онази нива.
/Библейско общество 2000/
Небесното царство прилича на имане скрито в нива, което, като го намери човек, скрива го, и в радостта си отива, продава всичко що има, и купува оная нива.
/Протестантски 1940/
Царството небесно прилича още на имане, скрито в нива, което човек намери и укри, и от радост за него отива, та продава всичко, що има, и купува тая нива.
/Православен/
Пак е подобно царство небесно на имане скрито в нива, което като го намери человек скри го, и от радостта си отхожда и продава все що има, и купува онази нива.
/Цариградски/
Again, the kingdom of heaven is like unto treasure hid in a field; the which when a man hath found, he hideth, and for joy thereof goeth and selleth all that he hath, and buyeth that field.
/KJV/