за Христос

Притча за синаповото зърно
(Марк 4:30-32; Лука 13:18-19)

Друга притча им предложи: Небесното царство прилича на синапово зърно, което човек взе и го пося на нивата си;

Слушай Матей 13:31
Матей 13:31

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 13:31

След това Спасителят уподобява царството на синапово зърно, за което Той казва, че е „по-малко от всичките семена“, т.е. най-малкото от всички семена, които познават Неговите слушатели. Когато един човек посял едно от тези зърна, то пораснало като дърво (което говори за един изключителен растеж - обикновеното синапово растение прилича повече на храст, отколкото на дърво). Дървото било толкова голямо, че птиците можели да гнездят по неговите клони.

Зърното олицетворява скромното начало на царството. Отначало царството ще бъде относително малко и чисто, тъй като ще бъде преследвано. Но под покровителството и благодарение на защитата на държавата, то ще покаже един ненормален растеж. След това ще дойдат птиците и ще свият гнездата си в него. И тук, както и в 4 ст., Исус употребява думата „птиците“. Птиците са символ на дявола (19 ст.). Така царството ще стане място, където Сатана и неговите служители ще си правят гнезда. Това наистина става точно така. Сега под покрива на християнството свиват гнезда такива общества, като унитаризма, християнската наука, сектата на мормоните, сектата на свидетелите на Йехова и църквата на Мун. По този начин Господ предупреждава учениците Си, че по време на Неговото отсъствие царството ще претърпи изключителен растеж, който обаче не бива да ги лъже и да ги заблуждава, че това е успех. Това ще бъде един нездрав растеж. Въпреки че мъничкото семе ще порасне и ще стане ненормално по големина дърво, неговата корона ще стане „жилище на бесовете, свърталище на всякакъв нечист дух и свърталище на всякаква нечиста и омразна птица“ ( Откровение 18:2).

Други преводи на Матей 13:31:

Исус разказа на хората още една притча: Небесното царство е като синапеното зрънце, което един човек посял в нивата си.
/Съвременен превод 2004/
Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство прилича на синапено зърно, което човек взе и го пося на нивата си;
/Верен 2002/
Друга притча им предложи: Небесното царство прилича на синапово зърно, което човек взе и го пося на нивата си;
/Библейско общество 2000/
Друга притча им предложи, казвайки: Небесното царство прилича на синапово зърно, което човек взе и го пося на нивата си;
/Протестантски 1940/
Друга притча им предложи, като каза: царството небесно прилича на синапово зърно, което човек взе, та посея на нивата си,
/Православен/
Друга притча им предложи и каза: Подобно е царство небесно на зърно синапово, което взе человек и посея го на нивата си;
/Цариградски/
Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is like to a grain of mustard seed, which a man took, and sowed in his field:
/KJV/