за Христос

Притча за житото и плевелите
Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство прилича на човек, който е посял добро семе на нивата си;

Слушай Матей 13:24
Матей 13:24

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Матей 13:24

Втората притча - за тайно посетите плевели - също показва царството откъм тези два аспекта. Житото са истинските християни; плевелите са онези, които са такива само на думи. Исус сравнява царството с човек, който посява добро семе на нивата си, но докато хората спят, идва неговият неприятел и посява сред житото плевели. Мерил Ангър пише, че най-често срещаният плевел в нивите на Святата Земя е осилестата глушица, „отровно тревисто растение, което почти не може да се различи от пшеницата, преди и двете да са изкласили. Но след като се развият класовете, двете растения много лесно могат да се отделят“.

Други преводи на Матей 13:24:

След това Исус им разказа друга притча: Небесното царство е като човек, засял нивата си с добри семена.
/Съвременен превод 2004/
Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се уподобява на човек, който е посял добро семе на нивата си;
/Верен 2002/
Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство прилича на човек, който е посял добро семе на нивата си;
/Библейско общество 2000/
Друга притча им предложи, като каза: Небесното царство се оприличава на човек, който е посял добро семе на нивата си;
/Протестантски 1940/
Друга притча им предложи Той, като каза: царството небесно прилича на човек, посеял добро семе на нивата си;
/Православен/
Друга притча им предложи и казваше: Уподоби се царството небесно на человек, който посея добро семе на нивата си;
/Цариградски/
Another parable put he forth unto them, saying, The kingdom of heaven is likened unto a man which sowed good seed in his field:
/KJV/