за Христос

Матей 12:22-45   

22 Божествената власт на Исус Христос
(Марк 3:22-27; Лука 11:14-23)

Тогава доведоха при Него един обладан от бяс, сляп и ням; и го изцели, така че немият проговори и прогледна.
23 И всички множества се смаяха и казваха: Да не би Този да е Давидовият син?
24 А фарисеите, като чуха това, казаха: Този не изгонва бесовете освен чрез началника на бесовете, Веелзевул.
25 А Исус, като знаеше техните мисли, им каза: Всяко царство, разделено против себе си, запустява; и никой град или дом, разделен против себе си, няма да устои.
26 Ако Сатана изгонва Сатана, той се е разделил против себе си; тогава как ще устои неговото царство?
27 При това, ако Аз изгонвам бесовете чрез Веелзевул, чрез кого ги изгонват вашите възпитаници? Затова те ще ви бъдат съдии.
28 Но ако Аз изгонвам бесовете чрез Божия Дух, то Божието царство е дошло върху вас.
29 Или как може да влезе някой в къщата на силния човек и да ограби покъщнината му, ако първо не го върже? Тогава ще ограби къщата му.
30 Който не е с Мене, той е против Мен; и който не събира с Мене, разпилява.
31 Затова ви казвам: Всеки грях и хула ще се прости на човеците; но хулата против Духа няма да се прости.
32 И ако някой каже дума против Човешкия Син, ще му се прости; но ако някой каже дума против Святия Дух, няма да му се прости - нито в този свят, нито в бъдещия.
33 За дървото и неговите плодове
(Лука 6:43-45)

Или направете дървото добро и плода му добър; или направете дървото лошо и плода му лош; защото по плода се познава дървото.
34 Рожби ехиднини! Как можете да говорите добро, като сте зли? Защото от онова, което препълва сърцето, говорят устата.
35 Добрият човек от доброто си съкровище изважда добри неща; а злият човек от злото си съкровище изважда зли неща.
36 И ви казвам, че за всяка празна дума, която кажат човеците, ще отговарят в деня на съда.
37 Защото от думите си ще се оправдаеш и от думите си ще се осъдиш.
38 Знамението на пророк Йона
(Марк 8:11-12; Лука 11:29-32)

Тогава някои от книжниците и фарисеите Му отговориха: Учителю, искаме да видим знамение от Теб.
39 А Той им отговори: Нечестиво и прелюбодейно поколение иска знамение, но друго знамение няма да му се даде освен знамението на пророк Йона.
40 Защото както Йона беше в корема на морското чудовище три дни и три нощи, така и Човешкият Син ще бъде в сърцето на земята три дни и три нощи.
41 Ниневийските мъже ще се явят на съда с това поколение и ще го осъдят, защото те се покаяха чрез Йоновата проповед; а, ето, тук има повече от Йона.
42 Южната царица ще се яви на съда с това поколение и ще го осъди, защото тя дойде от краищата на земята, за да чуе Соломоновата мъдрост; а, ето, тук има повече от Соломон.
43 Завръщане на нечистия дух
(Лука 11:24-26)

Когато нечистият дух излезе от човека, той минава през безводни места, за да търси покой, и не намира.
44 Тогава казва: Ще се върна в къщата си, откъдето съм излязъл. И като дойде, намира я празна, пометена и подредена.
45 Тогава отива и взема със себе си седем други духа, по-зли от него, и като влязат, живеят там; и последното състояние на онзи човек става по-лошо от първото. Също така ще бъде и с това нечестиво поколение.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28