за Христос

Матей 11:2-19   

2 А Йоан, като чу в тъмницата за делата на Христос, прати неколцина от учениците си да Му кажат:
3 Ти ли си Онзи, Който има да дойде, или друг да очакваме?
4 Исус им отговори: Идете, съобщете на Йоан това, което чувате и виждате:
5 Слепи проглеждат, куци прохождат, прокажени се очистват и глухи прочуват; мъртви биват възкресени и на сиромасите се проповядва благовестието.
6 И блажен онзи, който не се съблазнява в Мен.
7 И когато те си отиваха, Исус започна да говори на народа за Йоан: Какво излязохте да видите в пустинята? Тръстика ли, от вятър разлюлявана?
8 Но какво излязохте да видите? Човек, облечен в меки дрехи? Ето, тези, които носят меки дрехи, са в царски дворци.
9 Но защо излязохте? Пророк ли да видите? Да, казвам ви, и повече от пророк.
10 Защото този е, за когото е писано:
"Ето, Аз изпращам вестителя Си пред Твоето лице,
който ще устрои пътя Ти пред Теб."
11 Истина ви казвам: Между родените от жени не се е издигнал по-голям от Йоан Кръстител; обаче, най-малкият в небесното царство е по-голям от него.
12 А от дните на Йоан Кръстител досега небесното царство насила се взема и които се насилят, го грабват.
13 Защото всички пророци и законът пророкуваха до Йоан;
14 и ако искате да го приемете, този е Илия, който имаше да дойде.
15 Който има уши да слуша, нека слуша.
16 А на какво да оприлича това поколение? То прилича на деца, които седят по пазарите и викат на другарите си:
17 Свирихме ви и не играхте; жалеехме и не плакахте.
18 Защото дойде Йоан, който нито ядеше, нито пиеше; и казват: Бяс има.
19 Дойде Човешкият Син, Който яде и пие, и казват: Ето човек лаком и винопиец, приятел на бирниците и на грешниците! Но пак мъдростта се оправдава от делата си.
Матей: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28