за Христос

Марко 8   

1 Нахранване на четири хиляди души
През онези дни, когато пак се беше събрало голямо множество и нямаха какво да ядат, Исус повика учениците Си и им каза:
2 Жал Ми е за народа, защото три дни вече седят при Мен и нямат какво да ядат;
3 и ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им прималее по пътя; а някои от тях са дошли отдалеч.
4 И учениците Му отговориха: Откъде ще може някой да ги насити с хляб в това уединено място?
5 Той ги попита: Колко хляба имате? А те казаха: Седем.
6 И заповяда на народа да насядат по земята; и като взе седемте хляба, благодари, разчупи и даде на учениците Си, за да ги сложат. И ги сложиха пред народа.
7 Имаха и малко рибки; и като ги благослови, заповяда да ги сложат и тях.
8 И ядоха и се наситиха; и вдигнаха останалите къшеи - седем кошници.
9 А онези, които ядоха, бяха около четири хиляди души; и ги разпусна.
10 И веднага влезе в ладията с учениците Си и дойде в Далманутанските околии.
11 Фарисеите искат знамения
(Мат. 16:1-12)

А фарисеите излязоха и започнаха да се препират с Него; и като Го изпитваха, поискаха от Него знамение от небето.
12 А Той въздъхна дълбоко от сърце и каза: Защо това поколение иска знамение? Истина ви казвам: На това поколение няма да се даде знамение.
13 И ги остави, влезе пак в ладията и премина на отсрещната страна.
14 Но учениците Му забравиха да вземат хляб и нямаха при себе си в ладията повече от един хляб.
15 И Той им заръча: Внимавайте, пазете се от кваса на фарисеите и от кваса на Ирод.
16 И те разискваха помежду си, като казваха: Това е, защото нямаме хляб.
17 А Исус, като разбра това, им каза: Защо разисквате за това, че нямате хляб? Още ли не разбирате, нито схващате? Вкаменено ли е сърцето ви?
18 Като имате очи, не виждате ли? И като имате уши, не чувате ли? И не помните ли?
19 Когато разчупих петте хляба на петте хиляди души, колко коша, пълни с къшеи, вдигнахте? Казаха Му: Дванадесет.
20 И когато разчупих седемте на четирите хиляди души, колко кошници, пълни с къшеи, вдигнахте? Казаха Му: Седем.
21 И им каза: Още ли не разбирате?
22 Изцеляване на слепеца във Витсаида
Дойдоха във Витсаида. И доведоха при Него един слепец и Му се молеха да се докосне до него.
23 А Той хвана слепеца за ръка, изведе го вън от селото и като плюна на очите му, положи на него ръце и го попита: Виждаш ли нещо?
24 И той, като повдигна очи, каза: Виждам хората, защото виждам неща като дървета, които ходят.
25 После пак положи ръце на очите му; и той втренчи очите си, оздравя и виждаше всичко ясно.
26 Исус го изпрати у дома му и каза: Не влизай в селото, нито казвай това на някого в селото.
27 Петър изповядва вярата в Исус Христос
(Мат. 16:13-20; Лука 9:18-21)

И Исус излезе с учениците Си по селата на Цезарея Филипова; и по пътя попита учениците Си: Какво казват хората: Кой съм Аз?
28 А те Му отговориха: Йоан Кръстител; други - Илия; а трети - един от пророците.
29 Тогава ги попита: А вие какво казвате: Кой съм Аз? Петър Му отговори: Ти си Христос.
30 И им заръча на никого да не казват за Него.
31 И започна да ги учи как Човешкият Син трябва много да пострада и да бъде отхвърлен от старейшините, главните свещеници, книжниците, и да бъде убит, и след три дни да възкръсне.
32 И говореше явно тези думи. А Петър Го дръпна настрана и започна да Го мъмри.
33 А Той, като се обърна и погледна учениците Си, смъмра Петър, като каза: Махни се, Сатано, и иди зад Мене, защото не мислиш за Божиите неща, но за човешките неща.
34 Следване на Исус Христос със себеотрицание
(Мат. 16:24-28; Лука 9:23-27)

И повика народа заедно с учениците Си и им каза: Ако иска някой да дойде след Мене, нека се отрече от себе си, нека вдигне кръста си и така нека Ме следва.
35 Защото, който иска да спаси живота си, ще го изгуби; а който изгуби живота си заради Мен и за благовестието, ще го спаси.
36 Понеже какво се ползва човек, като спечели целия свят, а изгуби живота си?
37 Защото какво би дал човек в замяна на живота си?
38 Защото ако се срамува някой заради Мен и заради думите Ми в това блудно и грешно поколение, то и Човешкият Син ще се срамува от него, когато дойде в славата на Своя Отец със святите ангели.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16