за Христос

Марко 3   

1 Излекуване в събота на човек с изсъхнала ръка
(Мат. 12:9-14; Лука 6:6-11)

И Той влезе пак в синагогата; и там имаше човек с изсъхнала ръка.
2 И Го наблюдаваха дали ще го изцели в съботен ден, за да Го обвинят.
3 Той каза на човека с изсъхналата ръка: Изправи се в средата.
4 А на тях каза: Позволено ли е да се прави добро в съботен ден или да се прави зло? Да се спаси ли живот или да се погуби? А те мълчаха.
5 А като ги изгледа с гняв, наскърбен поради закоравяването на сърцата им, каза на човека: Протегни си ръката. Той я протегна и ръката му оздравя.
6 И фарисеите, като излязоха, веднага се наговориха с иродианите против Него, как да Го погубят.
7 Тогава Исус се оттегли с учениците Си към езерото и голямо множество от Галилея ги последва.
8 И от Юдея, от Йерусалим, от Идумея, от другата страна на Йордан, както и от околностите на Тир и Сидон - едно голямо множество дойде при Него, като чуха колко много чудеса правел.
9 И поръча на учениците Си да Му услужат с една ладия поради народа, за да не Го притискат.
10 Защото беше изцелил мнозина, така че онези, които страдаха от язви, Го притискаха, за да се допрат до Него.
11 И нечистите духове, когато Го виждаха, падаха пред Него и викаха, като казваха: Ти си Божий Син.
12 Но той строго им заръчваше да не Го изявяват.
13 Избиране на дванадесетте ученици
(Мат. 10:1-4; Лука 6:12-16)

След това се изкачи на хълма и повика при Себе Си онези, които искаше; и те дойдоха при Него.
14 И определи дванадесет души, за да бъдат с Него и за да ги изпраща да проповядват,
15 и да имат власт да изгонват бесове.
16 Определи: Симон, на когото даде името Петър;
17 и Яков Зеведеев и Якововия брат Йоан, на които даде името Воанергес, което значи синове на гърма,
18 и Андрей и Филип, Вартоломей и Матей, Тома и Яков Алфеев, Тадей и Симон Ханаанец,
19 и Юда Искариотски, който Го и предаде.
20 Божествената власт на Исус Христос
(Мат. 112:22-32; Лука 11:14-23)

И отидоха в една къща; и пак се събра народ, така че те не можаха дори хляб да ядат.
21 А близките Му, като чуха това, отидоха, за да Го приберат; защото казваха, че не бил на Себе Си.
22 И книжниците, които бяха слезли от Йерусалим, казваха, че Той има Веелзевул и че изгонва бесовете чрез началника на бесовете.
23 Но Той, като ги повика, им говореше с притчи: Как може Сатана да изгонва Сатана?
24 Ако едно царство се раздели против себе си, това царство не може да устои.
25 И ако един дом се раздели против себе си, този дом няма да може да устои.
26 И ако Сатана е въстанал против себе си и се е разделил, той не може да устои, но е дошъл краят му.
27 И никой не може да влезе в къщата на силния човек, за да ограби покъщнината му, ако първо не върже силния и тогава ще ограби къщата му.
28 Истина ви казвам, че всички грехове на човешкия род ще бъдат простени и всички хули, с които биха богохулствали;
29 но ако някой похули Святия Дух, за него няма прошка довека, а е виновен за вечен грях.
30 Това каза Той, защото казваха: Има нечист дух.
31 Майката и братята на Исус Христос
(Мат. 12:46-50; Лука 8:19-21)

И, ето, дойдоха майка Му и братята Му и като стояха навън, изпратиха до Него да Го повикат.
32 А около Него седеше едно множество; и Му казаха: Ето, майка Ти и братята Ти са вън и Те търсят.
33 А Той им отговори: Коя е майка Ми? Кои са братята Ми?
34 И като изгледа седящите около Него, каза: Ето майка Ми и братята Ми!
35 Защото, който върши Божията воля, той Ми е брат и сестра, и майка.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16