за Христос

Марко 2   

1 Излекуване на парализирания в Капернаум
(Мат. 9:1-8; Лука 5:17-26)

След известно време Той пак влезе в Капернаум; и се разчу, че бил в къщата.
2 И мнозина се събраха, така че и около вратата не можаха да се поберат; и Той им говореше Словото.
3 Дойдоха и донесоха при Него един паралитик. Носеха го четирима.
4 И като не можаха да се приближат до Него поради народа, разкриха покрива на къщата, където беше, пробиха го и пуснаха постелката, на която лежеше паралитикът.
5 А Исус, като видя вярата им, каза на паралитика: Синко, прощават ти се греховете.
6 А там имаше някои от книжниците, които седяха и размишляваха в сърцата си:
7 Този защо говори така? Той богохулства. Кой може да прощава грехове освен единствено Бог?
8 Исус, като разбра веднага с духа Си, че така размишляват в себе си, им каза: Защо размишлявате това в сърцата си?
9 Кое е по-лесно - да кажа на паралитика: Прощават ти се греховете, или да кажа: Стани, вдигни постелката си и ходи?
10 Но за да познаете, че Човешкият Син има власт на земята да прощава грехове (каза на паралитика):
11 На тебе казвам: Стани, вдигни постелката си и си иди у дома.
12 И той стана веднага, вдигна си постелката и излезе пред всички; така че всички се зачудиха и славеха Бога, и казваха: Никога не сме виждали такова нещо.
13 Призоваването на бирника Левий и общуването с грешници
(Мат. 9:9-13; Лука 5:27-32)

И Исус пак излезе край езерото; и цялото множество идваше при Него и Той ги поучаваше.
14 Като минаваше, видя Левий Алфеев, който седеше в бирничеството, и му каза: Върви след Мен. И той стана и отиде след Него.
15 И когато Исус седеше на трапезата в къщата му, заедно с Него и учениците Му насядаха и много бирници и грешници; защото бяха мнозина и вървяха след Него.
16 Тогава книжниците, които бяха от фарисеите, като видяха, че Той яде с грешниците и бирниците, казаха на учениците Му: Защо яде и пие с бирниците и грешниците?
17 А Исус, като чу това, им каза: Здравите нямат нужда от лекар, а болните; не съм дошъл да призова праведните, а грешниците (към покаяние).
18 Относно поста и съботата
(Мат. 9:14-17, 12:1-8; Лука 5:33-39, 6:1-5)

А Йоановите ученици и фарисеите постеха; и дойдоха и Му казаха: Защо Йоановите и фарисейските ученици постят, а Твоите не постят?
19 А Исус им каза: Могат ли сватбарите да постят, докато младоженецът е с тях? Дотогава, докато младоженецът е с тях, не могат да постят.
20 Но ще дойдат дни, когато младоженецът ще им бъде отнет, и тогава, през онези дни, ще постят.
21 Никой не пришива кръпка от нетепан плат на вехта дреха; защото онова, което трябва да запълни скъсаното, отдира от нея - новото от вехтото, и съдраното става по-грозно.
22 И никой не налива ново вино в стари мехове; защото виното ще спука меховете и ще се изхабят и виното, и меховете; но наливат ново вино в нови мехове.
23 И в една събота, когато минаваше през посевите, учениците Му, като вървяха по пътя, започнаха да късат класове.
24 И фарисеите Му казаха: Виж! Защо вършат в събота нещо, което не е позволено?
25 А Той им отговори: Не сте ли чели какво направи Давид, когато беше в нужда и огладня, както и мъжете, които бяха с него?
26 Как влезе в Божия дом, когато Авиатар беше първосвещеник, и изяде присъствените хлябове, които не е позволено на никого да яде освен на свещениците, като даде и на онези, които бяха с него?
27 И им каза: Съботата е направена за човека, а не човекът за съботата;
28 така че Човешкият Син е господар и на съботата.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16