за Христос

Марко 16   

1 Възкресението на Исус Христос
(Мат. 28:1-8; Лука 24:1-49; Йоан 20:1-23)

А когато се мина съботата, Мария Магдалена, Мария, майката на Яков, и Саломия купиха благоуханни масла, за да отидат и Го помажат.
2 И в първия ден на седмицата дойдоха на гроба много рано, когато изгря слънцето.
3 И говореха помежду си: Кой ще ни отвали камъка от гробната врата?- Защото беше твърде голям.
4 А като повдигнаха очи, видяха, че камъкът беше отвален.
5 И като влязоха в гроба, видяха, че един юноша седеше отдясно, облечен в дълга бяла дреха, и много се уплашиха.
6 А той им каза: Не се плашете; вие търсите Исус Назарянина, Разпънатия. Той възкръсна! Няма Го тук; ето мястото, където Го положиха.
7 Но идете, кажете на учениците Му и на Петър, че Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите, както ви каза.
8 И те излязоха и побегнаха от гроба, понеже трепет и ужас ги бяха обзели; и на никого нищо не казаха, защото се бояха.
9 И като възкръсна рано в първия ден на седмицата, Исус се яви първо на Мария Магдалена, от която беше изгонил седем зли духа.
10 Тя отиде и извести на тези, които Го бяха придружавали, които Го жалееха и плачеха.
11 Но те, като чуха, че бил жив и че тя Го видяла, не повярваха.
12 След това Исус се яви в друг образ на двама от тях, когато вървяха, като отиваха в едно село.
13 И те отидоха и известиха на другите; но и на тях не повярваха.
14 После се яви на самите единадесет ученика, когато бяха на трапезата, и ги смъмра за неверието и коравосърдечието им, защото не повярваха на тези, които Го бяха видели възкръснал.
15 И Исус им каза: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяко създание.
16 Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен; а който не повярва, ще бъде осъден.
17 И тези знамения ще придружават повярвалите: в Мое име бесове ще изгонват; нови езици ще говорят;
18 змии ще хващат; а ако изпият нещо смъртоносно, то никак няма да ги повреди; на болни ще полагат ръце и те ще оздравяват.
19 Възнесението на Исус
(Лука 24:50-53; Д. А. 1:9-11)

И така, след като им говори, Господ Исус се възнесе на небето и седна отдясно на Бога.
20 А те излязоха и проповядваха навсякъде, като Господ им съдействаше и потвърждаваше словото със знаменията, които ги придружаваха.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16