за Христос

Марко 15   

1 Исус пред Пилат
(Мат. 27:1-2, 11-26; Лука 23:1-5, 13-25; Йоан 18:28-19:16)

И на сутринта главните свещеници със старейшините и книжниците и целият Синедрион незабавно свикаха съвещание и като вързаха Исус, отведоха Го и Го предадоха на Пилат.
2 И Пилат Го попита: Ти ли си Юдейският Цар? А Той му отговори: Ти казваш.
3 И главните свещеници Го обвиняваха в много неща.
4 А Пилат пак Го попита: Нищо ли не отговаряш? Виж за колко неща Те обвиняват!
5 Но Исус вече нищо не отговори, така че Пилат се чудеше.
6 А на всеки празник той им пускаше по един затворник, за когото отправеха прошение.
7 А имаше един на име Варава, затворен заедно с онези бунтовници, които по време на бунта бяха извършили убийство.
8 И народът се изкачи и започна да иска от Пилат да направи за тях, каквото имаше обичай да прави.
9 А Пилат им отговори: Искате ли да ви пусна Юдейския Цар
10 (понеже видя, че главните свещеници от завист Го бяха предали)?
11 Но главните свещеници подбудиха народа да искат по-добре да им пусне Варава.
12 Пилат пак им каза: Тогава какво да направя с Този, Когото наричате Юдейски Цар?
13 А те пак изкрещяха: Разпъни Го!
14 А Пилат им каза: Че какво зло е сторил? Но те още по-силно закрещяха: Разпъни Го!
15 Тогава Пилат, като искаше да угоди на народа, пусна им Варава, а Исус бичува и Го предаде на разпятие.
16 Исус с трънен венец
(Мат. 27:27-31; Йоан 19:2-3)

Войниците Го заведоха вътре в двора, т. е. в преторията, и свикаха цялата дружина.
17 И Му облякоха пурпурна мантия, сплетоха и венец от тръни и Го положиха на главата Му.
18 И започнаха да Го поздравяват: Здравей, Царю Юдейски!
19 И Го удряха по главата с тръстикова пръчка, заплюваха Го и като коленичеха, кланяха Му се.
20 След като Му се подиграха, съблякоха Му пурпурната мантия, облякоха Го в Неговите дрехи и Го изведоха навън да Го разпънат.
21 Разпятието
(Мат. 27:32-56; Лука 23:26-49; Йоан 19:17-30)

И накараха да носи кръста Му някой си Симон Киринееца, баща на Александър и Руф, който минаваше на връщане от нива.
22 И заведоха Исус на мястото Голгота, което значи Лобно място.
23 И Му дадоха вино, смесено със смирна, но Той не прие.
24 След като Го разпънаха, си разделиха дрехите Му и хвърлиха жребий за тях, кой какво да вземе.
25 А беше третият час, когато Го разпънаха.
26 А надписът на обвинението Му беше написан така: Юдейският Цар.
27 И с Него разпънаха двама разбойника, един от дясната Му страна и един от лявата Му страна.
28 И се изпълни Писанието, което казва: И към беззаконниците беше причислен.
29 И които минаваха оттам, Го хулеха, като клатеха глави и казваха: Уха! Ти, Който разрушаваш храма и за три дни пак го съграждаш,
30 спаси Себе Си и слез от кръста!
31 Подобно и главните свещеници с книжниците Му се подиграваха, като казваха помежду си: Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави!
32 Нека Христос, Израелевият Цар, слезе сега от кръста, за да видим и да повярваме. И разпънатите с него Го ругаеха.
33 А на шестия час настана тъмнина по цялата земя и продължи до деветия час.
34 И на деветия час Исус извика със силен глас: Елои, Елои, лама савахтани?, което значи: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?
35 И някои от стоящите там, като чуха, казаха: Ето, вика Илия.
36 И един изтича, натопи гъба в оцет, надяна я на тръстикова пръчка и Му даде да пие, като казваше: Оставете Го! Да видим дали ще дойде Илия да Го снеме.
37 А Исус, като нададе силен вик, издъхна.
38 И завесата на храма се раздра на две, от горе до долу.
39 А стотникът, който стоеше срещу Него, като видя, че така извика и издъхна, каза: Наистина Този човек беше Божий Син.
40 Имаше още и жени, които гледаха отдалеч, между които бяха и Мария Магдалена и Мария, майката на малкия Яков и на Йосия, и Саломия;
41 които, когато беше в Галилея, вървяха след Исус и Му служеха; имаше и много други жени, които бяха дошли с Него в Йерусалим.
42 Погребението на Исус
(Мат. 27:57-61; Лука 23:50-56; Йоан 19:38-42)

И когато вече се свечери, понеже беше Денят на Приготовлението, т. е. преди събота,
43 дойде Йосиф от Ариматея, един почтен съветник, който и сам очакваше Божието царство, и се осмели да влезе при Пилат и да поиска тялото на Исус.
44 А Пилат се учуди, че вече е умрял, и като повика стотника, попита го дали е мъртъв от дълго време.
45 И като разбра от стотника, отстъпи тялото на Йосиф.
46 И той купи плащеница и като Го сне, обви Го в плащеницата и Го положи в гроб, който беше изсечен в скала, и сложи камък върху гробната врата.
47 А Мария Магдалена и Мария, Йосиевата майка, гледаха къде Го полагат.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16