за Христос

Марко 13   

1 Пророчеството за разрушаването на храма и края на света
(Мат. 24:1-28; Лука 21:5:24)

Когато излизаше от храма, един от Неговите ученици Му каза: Учителю, виж какви камъни и какви здания!
2 А Исус му каза: Виждаш ли тези големи здания? Тук няма да остане камък върху камък, който да не се срине.
3 И когато седеше на Елеонския хълм срещу храма, Петър, Яков, Йоан и Андрей Го попитаха насаме:
4 Кажи ни, кога ще бъде това? И какво ще бъде знамението, когато всичко това предстои да се изпълни?
5 И Исус започна да им казва: Пазете се да не ви подмами някой.
6 Мнозина ще дойдат в Мое име и ще кажат: Аз съм Христос, и ще подмамят мнозина.
7 А когато чуете за войни и за военни слухове, не се смущавайте; това трябва да стане; но това не е свършекът.
8 Защото народ ще се повдигне против народ и царство против царство. Ще има трусове на разни места, ще има глад; а тези неща са само начало на страданията.
9 Но вие гледайте себе си, защото ще ви предадат на съдилища и в синагоги ще ви бият; и пред управители и царе ще застанете заради Мене, за да свидетелствате на тях.
10 Обаче първо трябва да се проповядва благовестието на всички народи.
11 А когато ви поведат, за да ви предадат, не се безпокойте предварително какво ще говорите; но каквото ви се даде в онзи час, това говорете! Защото не сте вие, които говорите, а Святият Дух.
12 Брат брата ще предаде на смърт и баща - дете; и деца ще се повдигнат против родители и ще ги умъртвят.
13 И ще бъдете мразени от всички заради Моето име; но който устои до край, той ще бъде спасен.
14 И когато видите мерзостта, която докарва запустение, за която говори пророк Даниил, която стои там, където не трябва (който чете - нека разбира), тогава онези, които са в Юдея, нека бягат по планините;
15 и който е на покрива на къщата, да не слиза в къщата си, нито да влиза да вземе нещо от нея;
16 и който е на нивата, да не се връща назад да вземе дрехата си.
17 А горко на бременните и на кърмачките през онези дни!
18 При това, молете се да не стане това през зимата;
19 защото през онези дни ще има такава скръб, каквато не е имало досега от началото на създанието, което Бог е създал, нито ще има такава.
20 И ако Господ не съкратеше онези дни, не би се избавила нито една душа; но заради избраните, които Той избра, е съкратил дните.
21 Тогава, ако ви каже някой: Ето, тук е Христос!, или: Ето там!, - не вярвайте;
22 защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци, които ще покажат знамения и чудеса, за да подмамят, ако е възможно, и избраните.
23 А вие внимавайте; ето, предсказах ви всичко.
24 Идването на Човешкия Син в слава
(Мат. 24:29-35; Лука 21:25-33)

Но през онези дни, след онази скръб, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си,
25 звездите ще падат от небето и силите, които са на небето, ще се разклатят.
26 Тогава ще видят Човешкия Син, идещ на облаци с голяма сила и слава.
27 И тогава ще изпрати ангелите Си и ще съберат избраните Му от четирите ветрища, от края на земята до края на небето.
28 А научете притчата от смокинята: Когато клоните й вече омекнат и развият листа, знаете, че е близо лятото;
29 също така и вие, когато видите, че става това, да знаете, че Той е близо при вратата.
30 Истина ви казвам: Това поколение няма да премине, докато не се сбъдне всичко това.
31 Небето и земята ще преминат, но Моите думи няма да преминат.
32 А за онзи ден или час никой не знае - нито ангелите на небесата, нито Синът, а само Отец.
33 Внимавайте, бдете и се молете; защото не знаете кога ще настане времето.
34 Понеже това ще бъде, както човек, който отиде в чужбина, като остави къщата си и даде власт на слугите си - на всеки отделна работа, а на вратаря заповяда да бди.
35 Затова бдете (защото не знаете кога ще дойде господарят на къщата - вечерта ли или посред нощ, или когато пеят петлите, или сутринта),
36 да не би, като дойде неочаквано, да ви намери заспали.
37 А каквото казвам на вас, на всички го казвам: Бдете!
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16