за Христос

Марко 12   

1 Притча за злите земеделци
(Мат. 21:33-46; Лука 20:9-19)

И започна да им говори с притчи: Един човек насади лозе, огради го с плет, изкопа лин и съгради кула, и го даде под наем на земеделците, и отиде в чужбина.
2 И във времето на гроздобера изпрати един слуга до земеделците да прибере от земеделците от плода на лозето.
3 А те го хванаха, биха го и го отпратиха с празни ръце.
4 Пак изпрати до тях друг слуга; а те му счупиха главата и безсрамно го оскърбиха.
5 Изпрати и друг, когото убиха; и мнозина други, от които едни биха, а други убиха.
6 Той имаше още и един възлюбен син; него изпрати последен до тях, като си казваше: Ще почетат сина ми.
7 А тези земеделци казаха помежду си: Този е наследникът; елате да го убием и наследството ще бъде наше.
8 И го хванаха и го убиха, и го хвърлиха вън от лозето.
9 И така, какво ще направи стопанинът на лозето? Ще дойде и ще погуби тези земеделци, а лозето ще даде на други.
10 Не сте ли прочели това Писание:
Камъкът, който отхвърлиха зидарите,
Той стана глава на ъгъла.
11 От Господа е това.
И чудно е в нашите очи?
12 И първенците искаха да Го хванат (но се убояха от народа), понеже разбраха, че за тях каза тази притча. И Го оставиха и си отидоха.
13 За плащането на данъка на императора
(Мат. 22:15-22; Лука 20:20-26)

Тогава пратиха при Него някои от фарисеите и иродианите, за да Го впримчат в говоренето Му.
14 И те, като дойдоха, Му казаха: Учителю, знаем, че си искрен и не Те е грижа от никого; защото не гледаш на лицето на човеците, но учиш Божия път според истината. Право ли е да даваме данък на Цезаря или не?
15 Да даваме ли или да не даваме? А Той, като разбра лицемерието им, им каза: Защо Ме изпитвате? Донесете Ми един пеняз да го видя.
16 И те Му донесоха. Тогава им каза: Чий е този образ и надпис? А те Му отвърнаха: На Цезаря.
17 Исус им каза: Отдавайте цезаревото на Цезаря и Божието на Бога. И те много се зачудиха на Него.
18 За възкресението на мъртвите
(Мат. 22:23-33; Лука 20:27-38)

След това при Него дойдоха садукеи, които казват, че няма възкресение; и Го питаха:
19 Учителю, Моисей ни е написал, че ако на някого умре брат му и остави жена, а не остави деца, то брат му да вземе жена му и да въздигне потомство на брат си.
20 Но, ето, имаше седем братя; и първият взе жена; и когато умря, не остави потомство.
21 Взе я и вторият, умря и не остави потомство; също и третият.
22 И седмината не оставиха потомство. А след всички умря и жената.
23 При възкресението на кого от тях ще бъде жена, защото и седмината я имаха за жена?
24 Исус им каза: Не затова ли се заблуждавате, понеже не знаете Писанията, нито Божията сила?
25 Защото, когато възкръснат от мъртвите, нито се женят, нито се омъжват, но са като ангели на небесата.
26 А за мъртвите, че биват възкресени, не сте ли чели в книгата на Моисей, на мястото при бодливия храст, как Бог му говори, като казваше: Аз съм Бог Авраамов, Бог Исааков и Бог Яковов?
27 Той не е Бог на мъртвите, а на живите. Вие много се заблуждавате.
28 Най-голямата заповед
(Мат. 22:34-40; Лука 10:25-28)

А един от книжниците, който дойде и ги чу, когато се препираха, като видя, че им отговори добре, Го попита: Коя заповед е първата от всички?
29 Исус отговори: Първата е: Слушай, Израелю; Господ, нашият Бог, е един Господ;
30 и да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила.
31 А ето втората, подобна на нея, заповед: Да възлюбиш ближния си като себе си. Друга заповед, по-голяма от тези, няма.
32 И книжникът Му каза: Превъзходно, Учителю! Ти право каза, че Бог е един; и няма друг освен Него;
33 и да Го обича човек от все сърце, с всичкия си разум и с всичката си сила, и да обича ближния си като себе си, това е много повече от всички всеизгаряния и жертви.
34 Исус, като видя, че отговори разумно, му каза: Не си далеч от Божието царство. И никой вече не дръзна да Му задава въпроси.
35 Исус Христос и Давид
(Мат. 22:41-46; Лука 20:41-44)

И когато поучаваше в храма, Исус заговори: Как така казват книжниците, че Христос е Давидов син?
36 Сам Давид каза чрез Святия Дух:
Каза Господ на Моя Господ:
Седи отдясно на Мене,
докато положа враговете Ти
за Твое подножие.
37 Сам Давид Го нарича Господ; тогава как ще е негов Син? И голямото множество Го слушаше с удоволствие.
38 И в поучението Си казваше: Пазете се от книжниците, които обичат да ходят пременени и да приемат поздравите по пазарите
39 и първите столове по синагогите, и първите места при угощенията;
40 тези, които изпояждат домовете на вдовиците, даже когато за показ принасят дълги молитви. Тези ще получат по-тежко осъждение.
41 Лептата на бедната вдовица
(Лука 21:1-4)

И като седна Исус срещу съкровищницата, гледаше как народът пуска пари в съкровищницата; и мнозина богаташи пускаха много.
42 А една бедна вдовица дойде и пусна две лепти, т. е. един кодрант.
43 И повика учениците Си и им каза: Истина ви казвам, тази бедна вдовица пусна повече от всички, които пускат в съкровищницата;
44 защото те всички пускат от излишъка си, а тя от немотията си пусна всичко, което имаше - целия си имот.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16