за Христос

Марко 10   

1 Брак и развод
(Мат. 19:3-12)

И Исус стана оттам и дойде в Юдейските предели и местата отвъд Йордан; и народ пак се стече при Него; и по обичая Си Той пак ги поучаваше.
2 И някои фарисеи се приближиха и Го попитаха, за да Го изпитат: Позволено ли е на мъж да напусне жена си?
3 А Той им отговори: Какво ви е заповядал Моисей?
4 А те казаха: Моисей е позволил мъжът да напише разводно писмо и да я напусне.
5 Исус им каза: Поради вашето коравосърдечие ви е написал тази заповед;
6 обаче в началото на създанието Бог ги е направил мъж и жена.
7 Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си,
8 и двамата ще бъдат една плът; така че не са вече двама, а една плът.
9 И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва.
10 А в къщи учениците пак Го попитаха за това.
11 И Той им каза: Който напусне жена си и се ожени за друга, прелюбодейства спрямо нея.
12 И ако тя напусне мъжа си и се омъжи за друг, тя прелюбодейства.
13 Исус Христос благославя децата
(Мат. 19:13-15; Лука 18:15-17)

Тогава доведоха при Него дечица, за да се докосне до тях; а учениците ги смъмриха.
14 Но Исус, като видя това, възнегодува и им каза: Оставете дечицата да дойдат при Мене; не ги възпирайте, защото на такива е Божието царство.
15 Истина ви казвам: Който не приеме Божието царство като детенце, той никак няма да влезе в него.
16 Прегърна ги и ги благослови, като положи ръцете Си на тях.
17 Среща с богатия юноша
(Мат. 19:16-30; Лука 18:18-30)

И когато излизаше на път, някой се затече, коленичи пред Него и Го попита: Учителю благи, какво да направя, за да наследя вечен живот?
18 А Исус му каза: Защо Ме наричаш благ? Никой не е благ освен един Бог.
19 Знаеш заповедите: Не убивай; Не прелюбодействай; Не кради; Не лъжесвидетелствай; Не увреждай; Почитай баща си и майка си.
20 А той Му каза: Учителю, всичко това съм опазил от младостта си.
21 А Исус, като го погледна, възлюби го и му каза: Едно не ти достига: иди, продай всичко, което имаш, и го раздай на сиромасите, и ще имаш съкровище на небето; и ела и Ме следвай.
22 Но лицето му посърна от тези думи и той си отиде наскърбен, защото беше човек с много имот.
23 А Исус погледна наоколо и каза на учениците: Колко мъчно ще влязат в Божието царство онези, които имат богатство!
24 А учениците се смаяха от Неговите думи. Но в отговор Исус им каза още: Чеда Мои, колко е мъчно да влязат в Божието царство онези, които уповават на богатството!
25 По-лесно е камилата да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство.
26 А те съвсем се зачудиха и Му казаха: Тогава кой може да се спаси?
27 Исус ги погледна и отвърна: За човеците това е невъзможно, но не и за Бога; защото за Бога всичко е възможно.
28 Петър започна да Му говори: Ето, ние оставихме всичко и Те последвахме.
29 Исус каза: Истина ви казвам: Няма човек, който да е оставил къща или братя, или сестри, или майка, или баща, или деца, или ниви заради Мен и заради благовестието,
30 и да не получи сега, в настоящото време, стократно повече, къщи и братя, и сестри, и майки, и деца, и ниви, заедно с гонения, а в идещия свят - вечен живот.
31 Обаче мнозина първи ще бъдат последни, а последните - първи.
32 Предсказание за страданията и възкресението
(Мат. 20:17-19; Лука 18:31-33)

А когато бяха на път, като отиваха за Йерусалим, Исус вървеше пред тях, а те се учудваха, и онези, които вървяха отзад, бяха обзети от страх. И като събра пак дванадесетте, започна да им казва това, което щеше да Го сполети:
33 Ето, ние се изкачваме към Йерусалим и Човешкият Син ще бъде предаден на главните свещеници и на книжниците; и те, като Го осъдят на смърт, ще Го предадат на езичниците;
34 и ще Му се подиграят и ще Го заплюват, ще Го бият и ще Го убият; а след три дни ще възкръсне.
35 Искането на Зеведеевите синове за първенство
(Мат. 20:20-28)

Тогава при Него се приближиха Яков и Йоан, Зеведеевите синове, и Му казаха: Учителю, желаем да направиш за нас, каквото и да поискаме от Теб.
36 А Той им каза: Какво желаете да направя за вас?
37 Те Му отговориха: Дай ни да седнем - един отдясно на Теб, а друг отляво на Тебе в Твоята слава.
38 А Исус им каза: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия, или да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам?
39 Те Му казаха: Можем. А Исус им каза: Чашата, която Аз пия, ще пиете и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите;
40 но да седнете отдясно на Мен или отляво на Мене, не е Мое да дам, а ще се даде на онези, за които е било приготвено.
41 А десетимата, като чуха това, започнаха да негодуват против Яков и Йоан.
42 Но Исус ги повика и им каза: Вие знаете, че онези, които са признати за князе на народите, господаруват над тях и големците им властват над тях.
43 Но между вас не е така; а който иска да стане големец между вас, нека ви бъде служител;
44 и който иска да бъде пръв между вас, ще бъде слуга на всички.
45 Защото наистина Човешкият Син не дойде да Му служат, но да служи и да даде живота Си откуп за мнозина.
46 Изцеляването на слепия Вартимей
(Мат. 20:29-34; Лука 18:35-43)

Дойдоха в Йерихон; и когато Исус излизаше от Йерихон с учениците Си и с едно голямо множество, Тимеевият син Вартимей, един сляп просяк, седеше край пътя.
47 И като чу, че бил Исус Назарянинът, започна да вика: Исусе, сине Давидов, смили се над мен!
48 И мнозина го мъмреха, за да млъкне; но той още повече викаше: Сине Давидов, смили се над мен!
49 И така, Исус се спря и каза: Повикайте го. Повикаха слепеца и му казаха: Дерзай, стани, вика те.
50 И той си хвърли дрехата, скочи и дойде при Исус.
51 Исус заговори и му каза: Какво искаш да направя за тебе? Слепецът Му каза: Учителю, да прогледна.
52 А Исус му каза: Иди си, твоята вяра те изцели. И той веднага прогледна и тръгна след Него по пътя.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16