за Христос

Марко 1   

1 Проповедта на Йоан Кръстител
(Мат. 3:1-12; Лука 3:1-8, 15-18; Йоан 1:19-28)

Началото на благовестието на Исус Христос, Божия Син;
2 както е писано в книгата на пророк Исая:
Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си,
който ще устрои Твоя път;
3 глас на един, който вика в пустинята:
Пригответе пътя за Господа.
Прави направете пътеките за Него.
4 Йоан дойде, като кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.
5 И излизаха при него цялата Юдейска страна и всички жители на Йерусалим и бяха кръщавани от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си.
6 А Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си и се хранеше с акриди и див мед.
7 И като проповядваше, казваше: След мене иде Онзи, Който е по-силен от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на сандалите Му.
8 Аз ви кръщавам с вода, а Той ще ви кръсти със Святия Дух.
9 Кръщението на Исус Христос и изкушението
(Мат. 3:13-4:11; Лука 3:21-22; 4:1-13; Йоан 1:32-34)

И в онези дни дойде Исус от Назарет Галилейски и бе кръстен от Йоан в Йордан.
10 След като излезе веднага от водата, видя, че се разтварят небесата и че Духът като гълъб слиза на Него.
11 И дойде глас от небесата: Ти си Моят възлюбен Син; в Теб е Моето благоволение.
12 И веднага Духът Го закара в пустинята.
13 Той беше в пустинята четиридесет дни, изкушаван от Сатана, и беше със зверовете; а ангелите Му служеха.
14 Начало на служението на Исус Христос и призоваването на първите апостоли
(Мат. 4:18-22; Лука 5:1-11; Йоан 4:1-3)

А след като Йоан бе предаден на властта, Исус дойде в Галилея и проповядваше Божието благовестие, като казваше:
15 Времето се изпълни и Божието царство наближи; покайте се и повярвайте в благовестието.
16 А когато минаваше край Галилейското езеро, видя Симон и брата на Симон Андрей, че хвърляха мрежи в езерото, понеже бяха рибари.
17 Исус им каза: Вървете след Мен и Аз ще ви направя ловци на човеци.
18 И те веднага оставиха мрежите и отидоха след Него.
19 Като отмина малко, видя Яков Зеведеев и брат му Йоан, които също бяха в ладията си и кърпеха мрежите.
20 И веднага ги повика; те оставиха баща си Зеведей в ладията с надничарите и отидоха след Него.
21 И дойдоха в Капернаум. И още в първата събота Исус влезе в синагогата и поучаваше.
22 А те се чудеха на учението Му; защото ги поучаваше като Един, Който има власт, а не като книжниците.
23 И скоро след това в синагогата им дойде човек с нечист дух, който извика:
24 Остави ни! Какво общо имаш Ти с нас, Исусе Назарянино? Нима си дошъл да ни погубиш? Познавам Те Кой си - Святият Божий.
25 Но Исус го смъмра, като каза: Млъкни и излез от него!
26 Тогава нечистият дух, като го хвърли в гърчове, изкрещя със силен глас и излезе от него.
27 И всички се смаяха и започнаха да разискват помежду си: Какво е това? Едно ново учение! С власт заповядва и на нечистите духове и те Му се покоряват!
28 И слухът за Него се разнесе скоро навред по цялата Галилейска област.
29 Излекуването на тъщата на Петър и на други болни
(Мат. 8:14-17; Лука 4:38-44)

И щом излязоха от синагогата, дойдоха с Яков и Йоан в къщата на Симон и Андрей.
30 А Симоновата тъща лежеше болна от треска; и веднага Му казаха за нея.
31 Той се приближи и като я хвана за ръка, я вдигна; и веднага треската я остави и тя им прислужваше.
32 А като се свечери, когато залезе слънцето, доведоха при Него всички болни и обладани от бесове.
33 И целият град се събра пред вратата.
34 И Той изцели мнозина, които страдаха от разни болести, и изгони много бесове; и не позволяваше на бесовете да говорят, понеже Го познаваха.
35 И на сутринта, когато беше още тъмно, стана и излезе, и отиде в уединено място, и там се молеше.
36 А Симон и онези, които бяха с Него, изтичаха след Него.
37 И като Го намериха, казаха Му: Всички Те търсят.
38 А Той им каза: Да идем другаде в близките градчета и там да проповядвам; защото затова съм излязъл.
39 И влизаше в синагогите им по цяла Галилея, като проповядваше и изгонваше бесовете.
40 И дойде при Него един прокажен и Му се молеше, коленичил пред Него, с думите: Ако искаш, можеш да ме очистиш.
41 А Той се смили, простря ръка и се допря до него, и му каза: Искам, бъди очистен.
42 И веднага проказата го остави и той стана чист.
43 Исус веднага го отпрати и го предупреди строго, като му каза:
44 Гледай да не кажеш нищо на никого; но за свидетелство на тях иди и се покажи на свещеника и дай принос за очистването си това, което е заповядал Моисей.
45 А той, като излезе, започна да разгласява много и да разнася за станалото, така че Исус не можеше вече да влезе явно в някой град, но стоеше навън в уединени места; и при Него идваха отвсякъде.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16