за Христос

Марк 9:2-13   

2 И след шест дни Исус взе Петър, Яков и Йоан и заведе само тях на една висока планина насаме; и се преобрази пред тях.
3 Дрехите Му станаха блестящи, твърде бели, каквито никой избелвач на земята не може така да избели.
4 И им се яви Илия заедно с Моисей, които разговаряха с Исус.
5 А Петър проговори на Исус и каза: Учителю, добре е да сме тук; и нека направим три шатри - една за Теб, една за Моисей и една за Илия;
6 защото не знаеше какво да каже, понеже се бяха изплашили много.
7 И се яви облак и ги засени; и дойде глас от облака, който каза: Този е Моят възлюбен Син; Него слушайте.
8 И внезапно, като се озърнаха, не видяха вече никого при себе си освен Исус.
9 И като слизаха от планината, Той им заръча да не казват на никого за това, което бяха видели, освен когато Човешкият Син бъде възкресен от мъртвите.
10 И те пазеха тази заръка, като разискваха помежду си какво значи да възкръсне от мъртвите.
11 И Го попитаха: Защо книжниците казват, че трябва първо Илия да дойде?
12 А Той им каза: Наистина Илия първо ще дойде и ще възстанови всичко. И как е писано за Човешкия Син? - Писано е, че трябва да пострада много и да бъде унизен.
13 Но ви казвам, че Илия вече е дошъл и те постъпиха с него както си искаха и според писаното за него.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16