за Христос

Преображението на Исус Христос
(Мат. 17:1-13; Лука 9:28-36)

И им каза: Истина ви казвам: Има някои от стоящите тук, които никак няма да вкусят смърт, докато не видят Божието царство, дошло в сила.

Слушай Марк 9:1
Марк 9:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 9:1

В началото Господ казва, че някои от учениците „няма да вкусят смърт, докле не Видят Божието царство дошло в сила“. Тези думи се отнасят до Петър, Яков и Йоан, които виждат Божието царство В неговата сила на планината на Преображението. Смисълът на тези думи е, че за всичко, което изстрадаме в името на Христос сега, ще получим голямо възнаграждение при Неговото Второ пришествие, когато служителите Му ще се появят заедно с Него в слава. Условията, които преобладават на планината на Преображението, са преобраз на хилядолетното царство на Христос:

1. Исус е преобразен - от цялото Му Същество се излъчва ослепителна слава. Дори и дрехите Му блестят от белота, която не може да се постигне и с най-силното избелващо средстВо.

При Първото Му пришествие слабата на Христос беше забулена. Той живя В унижение, като Човек на мъки, и се запозна със скръбта. Но Исус ще дойде отново в слаба и тогава никой няма да Го сбърка с някой друг. Тогава всички ще Видят съвсем ясно, че Той е Царят на царете и Господарят на господарите.

2. Там са също и Илия и Моисей. Те представляват: (а) или старозаветните светии; (б) или закона, представен от Моисей и пророците; (В) или светиите, които вече са умрели, и онези, които са били пренесени.

3. Там са Петър, Яков и Йоан. Те Вероятно представляват новозавет>ните cBeтии, kouтo ще бъдат живи при установяването на царството.

4. Исус е Личността, Която стои в центъра на събитието. Предложението на Петър за издигането на три шатри не получава одобрение от облака и от гласа, който идва от небето. Христос трябва да има превъзходство във всичко.Той ще бъде славата на Емануиловата земя.

5. Облакът може да бъде също и скинията или облачният стълб, който е стоял в Светая Светих на скинията и в храма от старозаветните времена. Той представлява видимото изражение на Божието присъствие.

6. Гласът, който се чува, е гласът на Бог, на Отца, Който признава Христос за Своя възлюбен Син.

Други преводи на Марк 9:1:

И Исус им каза: Истина ви казвам: някои от хората, които сега стоят тук, няма да умрат, преди да видят Божието царство да идва със сила.
/Съвременен превод 2004/
И им каза: Истина ви казвам: има някои от стоящите тук, които няма да вкусят смърт, докато не видят Божието царство, дошло със сила.
/Верен 2002/
И им каза: Истина ви казвам: Има някои от стоящите тук, които никак няма да вкусят смърт, докато не видят Божието царство, дошло в сила.
/Библейско общество 2000/
И рече им: Истина ви казвам: Има някои от тук стоящите, които никак няма да вкусят смърт, докле не видят Божието царство дошло в сила.
/Протестантски 1940/
И рече им: истина ви казвам: тук стоят някои, които няма да вкусят смърт, докле не видят царството Божие, дошло в сила.
/Православен/
И казваше им: Истина ви казвам, че има некои от стоещите тука, които нема да вкусят смърт докле не видят царството Божие дошло в сила.
/Цариградски/
And he said unto them, Verily I say unto you, That there be some of them that stand here, which shall not taste of death, till they have seen the kingdom of God come with power.
/KJV/