за Христос

Нахранване на четири хиляди души
През онези дни, когато пак се беше събрало голямо множество и нямаха какво да ядат, Исус повика учениците Си и им каза:

Слушай Марк 8:1
Марк 8:1

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 8:1

Това чудо прилича на чудото с нахранването на петте хиляди, но между двете има и някои разлики, които са описани в следната таблица:

Нахранването на четирите хиляди

Нахранването на петте хиляди

1. Хората са евреи (вж. Йоан. 6:14,15).

2. Те са били заедно в продължение на един ден (6:35).

3. Исус използва пет хляба и две риби ( Матей 14:17).

4. Нахранени са пет хиляди мъже освен жените и децата ( Матей 14:21).

5. Останалата храна се събира >в дванадесет коша ( Матей 14:20).

И така, колкото е по-малко първоначалното количество, което използва Исус, толкова е по-голямо количеството, което се получава, и излишъкът, който остава. В седма глава ние видяхме как Господ нахрани една езичница с трохите, които падат от масата, приготвена за евреите. Тук ние виждаме как Той дава изобилна храна на хиляди езичници. Ердмън коментира тези събития по следния начин:

1. Хората вероятно са неевреи (тъй като живеят, в Декапол).

2. Те са били с Него в продължение на три дни (8:2).

3. Исус използва седем хляба

и няколко малки риби (8:5, 7).

4. Нахранени са четири хиляди мъже освен жените и децата ( Матей 15:38).

5. Останалата храна се събира в седем плетени кошници (8:8).

„С първото чудо Исус дава да се разбере, че от масата на hgeume могат да паднат трохи хляб, с които да нахрани гладните езичници. Тук Той показва, че след като бъде отхвърлен от Своя народ, ще даде живота Си за целия свят и ще стане живият хляб, с който ще бъдат нахранени всички народи.“

Има опасност някои хора да сметнат случаите като този с нахранването на четирите хиляди за повторения без особено значение. Нашето изучаване на Библията трябва да се основава на убеждението, че всяка дума от Свещеното Писание е изпълнена с духовна истина и че това е така дори и тогава, когато нашето ограничено човешко съзнание не ни позволява да я докажем.

Други преводи на Марк 8:1:

При друг случай по това време, при Исус се бяха събрали много хора, които нямаха нищо за ядене. Той извика учениците си и им каза:
/Съвременен превод 2004/
През онези дни, когато пак се беше събрало голямо множество и нямаха какво да ядат, Иисус повика учениците Си и им каза:
/Верен 2002/
През онези дни, когато пак се беше събрало голямо множество и нямаха какво да ядат, Исус повика учениците Си и им каза:
/Библейско общество 2000/
През ония дни, когато пак се беше събрало голямо множество, и нямаха що да ядат, повика учениците Си и каза им:
/Протестантски 1940/
В ония дни, когато се беше събрал твърде много народ и нямаше що да ядат, Иисус повика учениците Си и им рече:
/Православен/
През онези дни, понеже беше премного народ, и немаха какво да ядат, призва Исус учениците си, и казва им:
/Цариградски/
In those days the multitude being very great, and having nothing to eat, Jesus called his disciples unto him, and saith unto them,
/KJV/