за Христос

А учениците му, като чуха това, дойдоха и вдигнаха тялото му и го положиха в гроб.

Слушай Марк 6:29
Марк 6:29

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 6:29

Когато научават за смъртта на своя учител, Йоановите ученици „ взимат тялото му и го погребват;

после отиват и разказваш всичко на Исус.

Други преводи на Марк 6:29: