за Христос

Марк 1:1-8   

1 Проповедта на Йоан Кръстител
(Мат. 3:1-12; Лука 3:1-8, 15-18; Йоан 1:19-28)

Началото на благовестието на Исус Христос, Божия Син;
2 както е писано в книгата на пророк Исая:
Ето, Аз изпращам пред лицето Ти вестителя Си,
който ще устрои Твоя път;
3 глас на един, който вика в пустинята:
Пригответе пътя за Господа.
Прави направете пътеките за Него.
4 Йоан дойде, като кръщаваше в пустинята и проповядваше кръщение на покаяние за опрощаване на греховете.
5 И излизаха при него цялата Юдейска страна и всички жители на Йерусалим и бяха кръщавани от него в реката Йордан, като изповядваха греховете си.
6 А Йоан носеше облекло от камилска козина и кожен пояс около кръста си и се хранеше с акриди и див мед.
7 И като проповядваше, казваше: След мене иде Онзи, Който е по-силен от мене, на Когото не съм достоен да се наведа и развържа ремъка на сандалите Му.
8 Аз ви кръщавам с вода, а Той ще ви кръсти със Святия Дух.
Марк: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16