за Христос

Възкресението на Исус Христос
(Мат. 28:1-8; Лука 24:1-49; Йоан 20:1-23)

А когато се мина съботата, Мария Магдалена, Мария, майката на Яков, и Саломия купиха благоуханни масла, за да отидат и Го помажат.

Слушай Марк 16:1
Марк 16:1

Препратки:

Други преводи на Марк 16:1:

Когато съботният ден свърши, Мария Магдалина, Мария майката на Яков и Саломия купиха благоухания, за да отидат и помажат тялото на Исус.
/Съвременен превод 2004/
А когато се мина съботата, Мария Магдалена, Мария, майката на Яков, и Саломия купиха благоуханни масла, за да отидат и да Го помажат.
/Верен 2002/
А когато се мина съботата, Мария Магдалена, Мария, майката на Яков, и Саломия купиха благоуханни масла, за да отидат и Го помажат.
/Библейско общество 2000/
А когато се мина съботата, Мария Магдалина, Мария Якововата майка, и Саломия купиха аромати за да дойдат и го помажат.
/Протестантски 1940/
След като мина събота, Мария Магдалина, Мария Иаковова и Саломия купиха аромати, за да дойдат и Го помажат.
/Православен/
И като се мина съботата, Мария Магдалина и Мария майката Яковова и Саломия купиха аромати за да дойдат и да го помажат.
/Цариградски/
And when the sabbath was past, Mary Magdalene, and Mary the mother of James, and Salome, had bought sweet spices, that they might come and anoint him.
/KJV/