за Христос

Исус пред Пилат
(Мат. 27:1-2, 11-26; Лука 23:1-5, 13-25; Йоан 18:28-19:16)

И на сутринта главните свещеници със старейшините и книжниците и целият Синедрион незабавно свикаха съвещание и като вързаха Исус, отведоха Го и Го предадоха на Пилат.

Слушай Марк 15:1
Марк 15:1

Препратки:

Други преводи на Марк 15:1:

Рано сутринта главните свещеници, старейшините, законоучителите и всички членове на Синедриона скроиха план и като вързаха Исус, изведоха го и го предадоха на Пилат.
/Съвременен превод 2004/
А веднага на сутринта главните свещеници със старейшините и книжниците, и целият Синедрион направиха съвещание и като вързаха Иисус, Го отведоха и Го предадоха на Пилат.
/Верен 2002/
И на сутринта първосвещениците със старейшините и книжниците и целият Синедрион направиха съвещание и като вързаха Исус, отведоха Го и Го предадоха на Пилат.
/Библейско общество 2000/
И на сутринта главните свещеници със старейшините и книжниците и целият синедрион, незабавно се съвещаха и като вързаха Исуса, заведоха Го и Го предадоха на Пилата.
/Протестантски 1940/
Веднага заранта първосвещениците със стареите и книжниците и целият синедрион направиха съвещание и, като вързаха Иисуса, отведоха и Го предадоха на Пилата.
/Православен/
И завчас на сутринта светуваха се първосвещениците със старейшините и книжниците, и всичкия съвет, и вързаха Исуса та го заведоха и предадоха го на Пилата.
/Цариградски/
And straightway in the morning the chief priests held a consultation with the elders and scribes and the whole council, and bound Jesus, and carried him away, and delivered him to Pilate.
/KJV/