за Христос

Отричането на ап. Петър
(Мат. 26:69-75; Лука 22:54-62; Йоан 18:15-18, 25-27)

И когато Петър беше долу, на двора, дойде една от слугините на първосвещеника;

Слушай Марк 14:66
Марк 14:66

Препратки:

Коментар от Уилиям Макдоналд за Марк 14:66

Петър чака долу, в двора на сградата. Една от слугините на първосвещеника идва при него и упорито се вторачва в лицето му, след което казва, че и той е бил с Исус Назарянина. Нещастният ученик заявява, че няма никаква представа в какво го обвиняват и излиза навън в преддверието точно преди да чуе кукуригането на петела. Злокобен час! Грехът взима една от своите ужасни жертви!

Други преводи на Марк 14:66: